Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессининин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө

КР Борборшайлоокомунун 2017-жылдын 10-июлундагы № 217 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2016-жылдын 20-октябрындагы

№164 токтому менен бекитилген

 

 

Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө  шайлоочулардын жана шайлоо процессининин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө

 

  1. 1.     Жалпы жоболор
  2. 2.      Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобун түзүү жана курамы
  3. 3.     Борбордук шайлоо комиссиясынын  Жумушчу тобунун ыйгарымдары жана  иш аракетинин тартиби
  4. 4.     Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун чечимдери жана сунуштамалары
  5. 5.     Жумушчу топтун түшкөн даттанууларды жана арыздарды кароо мөөнөтү
  6. 6.     Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун иш аракети
  1. 1.     Жалпы жоболор

1.1.Ушул Жобо шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары-Борбордук шайлоо комиссиясы), аймактык шайлоо комиссиясына түшкөн жарандардын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топту түзүүүн, ыйгарымдарынын тартибинин, иш аракетинин тартибинин максаттарын, милдетин аныктайт.

1.2. Жумушчу топ шайлоолордун эркиндигин камсыз кылуу, шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын конституциялык укуктарын сактоо жана ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, алардын кызматтык адамдарынын, шайлоо комиссияларынын, саясий партиялардын жана башка орган, уюмдардын аракетине (аракетсиздигине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, конституциялык мыйзамдардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

 2. Жумушчу топту түзүү жана курамы

2.1. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлөт. Жумушчу топтун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматчыларынын жана чакырылган адистердин ичинен түзүлөт жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан бекитилет.

2.2. Жумушчу топ шайлоолор дайындалган көндөн 5 күндөн кечиктирилбестен түзүлөт.

2.3. Жумушчу топ курамы 7 мүчөдөн кем эместен түзүлөт (3 адам –Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн, 2 адам – Борбордук шайлоо комиссиянынын аппаратынын кызматчылары, 2 адам – сырткы чакырылган эксперттер.

2.4. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул Жободо белгиленген тартипте ишке ашырылат.

 

3. Жумушчу топтун ыйгарымы жана иш аракетинин тартиби 

3.1. Жумушчу топтун ыйгарымдарына киргендер:

-шайлоочулардын жана шайлоого катышуучулардын шайлоо укуктарынын бузулушу жөнүндө даттанууларда жана арыздарда камтылган фактыларды изилдөө жана алдын ала анализди жүргүзүү;

-даттануу же арыз менен кайрылган адамдардын түшүнүктөрүн жана тыянактарын угуу;

-иш жүзүндөгү кырдаалды иликтөө, аныктоо жана берген далилдерди анализдөө;

- даттануу же арыз менен байланышкан материалдарды корутунду алыш үчүн серепчилерге жана адистерге жөнөтүү;

-түшкөн даттануулар жана арыздар боюнча материалдарды даярдоо жана алар боюнча тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн чечим долбоорун Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизүү;

-даттанууларды жана арыздарды кароонун жыйынтыгы боюнча материалдарды Борбордук шайлоо комиссиясына даярдоо;

-Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарымына кирбеген даттанууларды жана арыздарды чечүүнүн тартиби жөнүндө консультация берүү.

3.2. Жумушчу топ кызыкдар тартаптарга же алардын өкүлдөрүнө даттануу жана арызды кароо, убактысы жана орду жөнүндө билдирүүнү жиберүүгө милдеттүү.

3.3. Жумушчу топту анын жетекчиси зарылдыкка карата чакырат жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн арасында тапшырмаларды бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди тартуу маселесин чечет.

Жумушчу топ өз ишин мыйзамдуулук, ачыктык, айкындык жана адилеттик принциптеринде ишке ашырат. Жумушчу топтун иши жыйналыштар формасында ишке ашырылат.

Жумушчу топ өзүнүн ишин анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоо негизинде ишке ашырат.

Зарыл учурда Жумушчу топтун мүчөлөрү толук маалымат алуу үчүн   жер-жерлерге барышат, ошондой эле иш жүзүндөгү кырдаалды түшүндүрүү жана угуу үчүн арыздануучулар жана алардын аракети (аракетсиздиги) даттанылган адамдар чакырылат.

Жумушчу топтун жыйналыштарына жумушчу топтун мүчөсү болуп эесептелинбеген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирлерин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун жыйналышына ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматчылары, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, аталган маселе боюнча адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

Жумушчу топтун ишин Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты камсыз кылат.

4. Жумушчу топтун корутундулары жана сунуштамалары

4.1. Даттанууларды жана арыздарды кароонун жыйынтыгы боюнча Жумушчу топ корутунду же сунуштама кабыл алат.

4.2. Шайлоочулардын жана шайлоолордун башка катышуучуларынын арызы же даттануусу жыйналышта кароого чыгарылса Жумушчу топтун корутундусу жана сунуштамалары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каралат.

5. Түшкөн даттанууларды жана арыздарды Жумушчу топтун кароо мөөнөтү 

5.1. Жумушчу топ түшкөн даттануулар жана арыздар боюнча чечим кабыл алат жана төмөндөгү мөөнөттөрдө БШКнын жыйналышына киргизүү үчүн даярдайт:

-даттануу/арыздар түшкөн учурдан 3 күндүк мөөнөттө, ал эми шайлоолорду даярдоонун  жүрүшүндө  түшкөн арыздарда (даттанууларда) камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылса, алар боюнча чечим 5 күндөн кечиктирилбестен кабыл алынат;

-добуш берүү күнүндө же добуш берүү күнүнүн алдында түшкөндөр токтоосуз каралууга тийиш.

6.Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобунун иши

6.1. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу курамында жетекчиси, жетекчинин орун басары жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнөн турат жана Аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен бекитилет. Жумушчу топ Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлүнүн жана чакырылган эксперттердин ичинен түзүлөт. Жумушчу топтун ишинин мөөнөтү аны түзүүдөгү чечимде аныкталат.

6.2. Жумушчу топ шайлоолорду дайындагандан кийин 5 күндүн ичинде түзүлөт.

6.3. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу 5 мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт (3 адам – Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, 1 адам – Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү, 1 адам – сырттан чакырылган эксперт).

6.4. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул статьяда көрсөтүлгөн тартипте ишке ашырылат.

6.5. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу өз ыйгарымдарынын алкагында төмөндөгү иш аракеттерди жүзөгө ашырат:

 -шайлоочулардын жана башка шайлоого катышуучулардын шайлоо укуктарынын бузулушу жөнүндө даттанууларда жана арыздарда камтылган фактыларды изилдөө жана алдын ала анализди жүргүзүү;

-даттануу же арыз менен кайрылган адамдардын түшүнүктөрүн жана тыянактарын угуу;

-иш жүзүндөгү кырдаалды иликтөө, аныктоо жана арыздануучу берген далилдерди анализдөө;

- даттануу же арыз менен байланышкан материалдарды корутунду алыш үчүн серепчилерге жана адистерге жөнөтүү;

-түшкөн даттануулар жана арыздарга карата, алар боюнча тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн Аймактык шайлоо комиссиясынын кароосуна чечим долбоорлорун киргизүү;

-Аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарымына кирбеген даттанууларды жана арыздарды чечүүнүн тартиби жөнүндө консультация берүү.

6.6. Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобун зарыл учурларга карата анын жетекчиси чакырат жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн арасында тапшырмаларды бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди тартуу маселелерин чечет.

Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу өз ишин мыйзамдуулук, ачыктык, айкындык жана акыйкаттык принциптеринде ишке ашырат. Жумушчу топтун иши жыйналыштарды өткөрүү формасында ишке ашырылат.

Жумушчу топ өз ишин анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде ишке ашырат.

Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп эсептелинбеген, Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү катышууга жана пикирлерин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун жыйналыштарына ошондой эле төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, аталган маселе боюнча адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

6.7. Жумушчу топтун иш аракетин Аймактык шайлоо комиссиясы камсыз кылат.

6.8. Түшкөн даттануулар жана арыздар боюнча өз иш аракетинде Аймактык шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу ушул Жобонун                           5 бөлүмүндөгү мөөнөттөрдү жетекчиликке алат.