Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

 

КыргызРеспубликасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2016-жылдын 20-октябрындагы

№ 162 токтому менен бекитилген

                                                                           

 

 Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топ жөнүндө

 

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

2. Жумушчу тобун түзүүнүн тартиби жана анын курамы 

3. Жумушчу топтун милдеттери

4. Жумушчу тобунун ыйгарым укуктары

5. Жумушчу тобунун иштөө тартиби

6. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча Жумушчу топтун максаттарын жана милдеттерин, аны түзүү тартибин жана ишинин формасын аныктайт (андан ары –Жумушчу топ). Жумушчу Топ Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы жана  тиешелеүү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине түзүлөт.

1.2. Жумушчу Топ Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан талапкерлер (өзүн өзү көрсөткөндөр), саясий партиялардын тизмесине киргизилген талапкерлер үчүн тең жана адилеттүү шарттарды камсыз кылуу, ошондой эле үгүт жүргүзүүдө жарандардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укуктарын сактоо, алар тарабынан  Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын талаптарын сактоону, шайлоочулардын эркилерин аң-сезимдүү билдирүүсүн жана шайлоонун айкындуулугун камсыздоо максатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу Топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын башка ченем укуктук актыларын, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат. 

 

2. Жумушчу топту жана анын курамын түзүүнүн тартиби

2.1. Жумушчу топ шайлоо күнү дайындалгандан кийин 10 күндөн кечиктирилбестен  Борбордук шайлоо комиссиясы жана аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана көз карандысыз эксперттердин өкүлдөрүнөн түзүлөт.  Жумушчу топтун курамы 5 адамдан кем эмес санда түзүлөт.  

2.2. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлөт. Жумушчу топтун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

2.3. Ушул Жобо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону контролдоо боюнча аймактык шайлоо комиссиянын Жумушчу тобунун жетекчисин жана мүчөлөрүн дайындоо жана бошотуу аймактык шайлоо комиссиянын отурумдарында ишке ашырылат.

2.4. Жумушчу топтун жетекчиси болбогон учурда анын милдетин Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары аткарат. 

3. Жумушчу топтун милдеттери

3.1. Жумушчу Топтун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын телерадио уюмдарынын, мезгилдүү басылмаларынын редакциялары тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар тарабынан аныкталган тартипте таалпкерлерге, саясий партияларга обо убактысын, басма аянтын берүүгө даярдыгы ошондой эле аларга акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндөгү маалымдамаларын чогултуу жана системдештирүү;

- жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону уюштуруу жана өткөрүү менен байланышкан шайлоо алдындагы басма материалдарын, ошондой эле укма-көрмө продукцияны кароо, текшерүү жана анализдөө, ошондой эле тиешелүү корутундуларды даярдоо;

- катталган талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары, шайлоочулар тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелеринин аныкталган тартибин пайдалануу жана тартип бузуулар жөнүндөгү даттанууларын жана кайрылууларын кароо;

- участкалык шайлоо комиссияларына, талапкерлергге, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларына, интернет-басылмаларга, анын ичинде маалыматтык агенттиктердин жетекчилерине, башка кызыкдар уюмдарга жана адамдарга шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жана шарттары боюнча консультативдик жана методикалык жардам көрсөтүү;

- келип түшкөн кайрылуулар боюнча тиешелүү шайлоо комиссиясынын кароосу жана чечим кабыл алуусу үчүн сунуштарды даярдоо;

- арыз берүүчүлөргө жооптордун долбоорун даярдоо.

3.2. Жумушчу топ, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн тартибин бузуу аныкталганда иштин жагдайын изилдеп чыгып, өз демилгеси боюнча тартип бузууга алдын ала юридикалык баа бергенге жана чечим чыгаруу үчүн тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналышына берүүгө укуктуу.

3.3. Мезгилдүү басылмада же теле радио программаларда, интернет-басылмаларда маалыматтык агенттикте шайлоо алдындагы үгүттөөнүн белгилери камтылган маалыматтар аныкталганда, конкреттүү тартип бузуу жөнүндө басма материалы же маалымат алынган учурда Жумушчу топ төмөнкү жагдайларды текшерүүгө алат: 

1) публикацияда үгүттөчү материалга тиешелүү шайлоо фондунан акы төлөнгөндүгү көрсөтүлгөнбү, зарыл учурда аталган маселе боюнча тиешелүү редакцияда толук маалымат алуу керек;

2) аталган публикация шайлоо фондунан төлөнгөнбү (тиешелүү банк же шайлоо фондунун каражаттарын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырган көзөмөлдөө-текшерүү топ тарабынан берилген маалыматтар боюнча);

3) шайлоо алдындагы үгүттөө ага тыюу салуу мезгилинде өткөрүлгөнбү;

4) шайлоо алдындагы үгүтөө ага мыйзам тарабынан тыюу салынган жерлерде өткөрүлгөнбү;

5) аталган публикация аркылуу шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө катышууга тыюу салынган адам тарабынан шайлоо алдындагы үгүттөө жүзөгө ашырылып жаткан жокпу;

6) жайылтылган үгүттөөчү материалдар анонимдүү эмеспи, башкача айтканда, алар буйрутма берген жана жасаган адамдардын фамилияларын, аты-жөнүн (уюмдардын аты, дареги) камтыбайбы;

7) жайылтылган үгүттөөчү басма материалдардын нускалары (алардын көчүрмөсү) тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына  алдын ала берилгенби;

8) катталган тиешелүү талапкерлердин, саясий партиялардын үгүттөөчү басма материалдарды даярдоого жана жайылтууга кат жүзүндө макулдугу барбы;

9) коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялоого тийиштүү талаптар сакталганбы;

10) маалыматты берүү /жарыялоо аныкпы;

11) шайлоо алдындагы үгүттөөнүн Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка талаптардын сакталышы.

Жумушчу топтун мүчөлөрү аталган маселе боюнча катталган талапкерлерден, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн, ишенимдүү адамдарынан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын, маалыматтык агенттиктердин өкүлдөрүнөн маселенин маңызы боюнча тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн түшүндүрмөлөрдү сурап алышат. 

4. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары

4.1. Жумушчу топ ушул Жобо менен аныкталган өз милдеттерин жүзөгө ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

4.1.1. Тиешелүү шайлоо комиссиясына келип түшкөн шайлоо алдындагы үгүттөө менен байланышкан кайрылууларды, арыздарды, даттанууларды, башка документтерди кароого.

4.1.2. Тиешелүү шайлоо комиссиясына (төрагасына) мамлекеттик органдарга, мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына,  интернет-басылмаларга, маалыматтык агенттиктерине, төмөн турган шайлоо комиссияларына, талапкерлерге, кааталган талапкерлерге, шайлоо процессинин башка катышуучуларына кайрылууларды жана сурап алууларды даярдоо боюнча кат түрүндө сунуштарды киргизүүгө. 

4.1.3. Төмөн турган шайлоо комиссияларынан, тиешелүү органдардан, уюмдардан, алардын кызмат адамдарынан, жеке адамдардан даттанууларды жана кайрылууларды кароого зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды өз алдынча сурап алууга. 

4.1.4. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналышына чакырылган адамдардын тизмесин даярдоого.

4.1.5. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын кароосуна аныкталган тартип бузууларды четтетүү же жокко чыгаруу боюнча сунуштарды киргизүүгө.

4.1.6. Келип түшкөн даттанууну, кайрылууну эске алуу менен тиешелүү шайлоо комиссиясына аныкталган тартип бузууларды тийиштүү текшерүүнү жана тыюу салууну жүргүзүү жөнүндө укук коргоо органдарына сунуштама жиберүү сунушун киргизүүгө.

4.2. Жумушчу топтун өзүнүн жыйналышында кабыл алган чечимдери жана ал сунуштаган документтердин долбоору тиешелүү шайлоо комиссиясы үчүн сунуштоочу мүнөзгө ээ.

4.3. Даттанууну алардын чечимдери же аракеттери (аракетсиздиги) даттанылып жаткан төмөн турган шайлоо комиссиясына жана кызмат адамдарына жиберүүгө тыюу салынат.  

5. Жумушчу топтун ишинин тартиби

5.1. Келип түшкөн арыздар, даттануулар, башка документтер Жумушчу топтун жыйналышында каралат. Жумушчу топтун жыйналышын анын жетекчиси зарылдыкка жараша чакырат. Жумушчу топтун жыйналышы коллегиалдуу жана айкын жүзөгө ашырылат. 

5.2. Жумушчу топтун жыйналышына Жумушчу топтун жетекчиси же анын орун басары төрагалык кылат.

5.3. Жумушчу топтун жетекчиси же Жумушчу топтун жетекчисинин тапшыруусу боюнча анын орун басары:

- Жумушчу топтун ишин уюштурат, Жумушчу топтун компетенциясына кирген маселелерди кароо боюнча сунуштарды киргизет;

- Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт, аларга зарыл болгон тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын текшерет;

- тиешелүү шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча Жумушчу топтун иши жөнүндө маалымат берет. 

5.4. Жумушчу топтун жыйналышы, эгерде ага Жумушчу тобунун мүчөлөрүнүн аныкталган санынын жарымынан көбү катышса укуктуу болуп саналат. 

5.5. Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

5.6. Жумушчу топтун жыйналыштарында Жумушчу топтун мүчөсү болбогон шайлоо комиссиянын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирин билдирүүгө укуктуу.

5.7. Жумушчу топтун жыйналышына иш аракеттери Жумушчу топтун жыйналышына алып чыгып кароого негиз болгон арыз бергендер, талапкерлер, алардын кызыкчылыктарын көрсөтүүгө укуктуулар, башка кызыкдар адамдар милдеттүү түрдө  чакырылат. Талаптагыдай чакырылган адамдардын жыйналышка келбегендиги чыгарылган маселени кароосуз калтырууга негиз болбойт.

Арыз берүүчүнүн жана башка кызыкдар адамдардын өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары колдонуудагы мыйзамдар менен аныкталган тартипте  таризделүүгө тийиш. 

5.8. Жумушчу топтун жыйналышынын кароосуна коюлган маселелерди кароо үчүн тиешелүү шайлоо комиссияларынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, адистер, көз карандысыз эксперттер чакырылышы мүмкүн. 

5.9. Жумушчу топ шайлоо алдындагы үгүттөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалары, юридикалык жана жеке адамдар менен өз ара аракеттенет. 

5.10. Жумушчу топтун жыйналыштары айкын жана ачык өтөт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын, талапкерлердин өкүлдөрү, байкоочулар Жумушчу топтун жыйналыштарына катышууга укуктуу.

 

6. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштары

6.1. Жумушчу топтун жыйналышындагы маселени кароонун жыйынтыгы боюнча Жумушчу топтун жыйналышында чечим кабыл алынат. 

Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун жыйналышка катышып отурган мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

“Макул” жана “каршы” берилген добуштар тең келген учурда Жумушчу топтун жетекчисинин добушу чечүүчү болуп эсептелет. 

6.2. Жумушчу топтун мүчөсү, эгерде Жумушчу топтун кароосунун предмети болуп ал өзү өкүлү эсептелген жалпыга маалымдоо каражаттарын, интернет-басылмаларды чыгарууну жүзөгө ашырган уюмдун аракетине (аракетсиздигине) байланыштуу кайрылуу болсо добуш берүүгө катышпайт.

Зарыл болгон учурда Жумушчу топтун чечими, чечимдин тиешелүү долбоору, арыз берүүчүгө жооптун долбоору, башка документтин долбоору тиешелүү шайлоо комиссиясынын кароосуна коюлат.  

6.3. Жумушчу топтун жыйналышы протоколдоштурулат, протокол таризделет жана ага Жумушчу топтун жетекчиси (жыйналышка төрагалык кылуучу) тарабынан кол коюлат. 

6.4. Шайлоо алдындагы үгүттөөнү жүргүзүүдө шайлоо тууралуу мыйзамдардын бузулушуна тиешелүү кайрылуулар, бул кайрылууларга берилген жооптордун көчүрмөсү, ошондой эле телерадиоуктуруу уюмдары, мезгилдүү басылмалардын редакциялары тарабынан берилген обо убактысына жана басма аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндөгү маалыматтары, обо убактысын, басма аянттарын талапкерлерге, саясий партияларга берүүгө даяр экендиктери тууралуу маалымдамалары, башка документтер Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталган тартипте сакталууга өткөрүлүп берилет. 

6.5. Экстремисстик багыттагы продукция аныкталган учурда Жумушчу топ материалдарды укуктук баа берүү жана тиешелүү чараларды көрүү үчүн укук коргоо органдарына жиберет. 

6.6. Талапкер, саясий партия тарабынан мыйзамда аныкталган талаптар бузулган учурда тиешелүү шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунушунун жана корутундусунун негизинде талапкерге, саясий партияга мыйзам бузууларга жол бербестик тууралуу кат жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу.

Талапкер, саясий партия тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн талаптар бир нече ирет бузулган учурда тиешелүү шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунушунун жана корутундусунун негизинде талапкердин каттоосун, талапкерлердин тизмесин жокко чыгарууга укуктуу.