Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдумдарды

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы 

№ 86 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо

шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышын

 көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жөнүндө 

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

2. Жумушчу топту түзүү жана курамы

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана иш тартиби

4. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) максаттарын жана милдеттерин, түзүүнүн тартибин жана ишинин формаларын аныктайт. Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан(мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине уюуштурулат. 

1.2. Жумушчу топ саясий партиялар жана шайлоонун башка катышуучулары үчүн үгүт жүргүзүүдө тең жана адилеттүү шарттарды, алардын Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын сактоосун, шайлоочулардын өздөрүнүн эрктерин аң-сезимдүү билдирүүлөрүн жана шайлоонун ачык-айкындыгын камсыз кылуу максаттарында түзүлөт.  

1.3. Жумушчу топ өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

 

2. Жумушчу топту түзүү жана курамы 

2.1. Жумушчу топ шайлоо дайындалгандан кийин 5 күндүн ичинде түзүлөт. 

2.2. Жумушчу топ жетекчисинин, жетекчисинин орун басарынын жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн курамында Борбордук шайлоо комиссиясынын Төрагасынын буйругу менен бекитилет. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана тартылган адистердин катарынан куралат.  

2.3. Жумушчу топ 7 мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт.  

2.4. Жумушчу топтун курамына өзгөртүү киргизүү ушул беренеде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

 

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана иш тартиби 

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- шайлоо жөнүндө мыйзамда белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын телерадиоберүү уюмдары жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары тарабынан берилген саясий партияларга эфирдик убакытты, басма аянтын берүүгө даярдык, ошондой эле аларды төлөөнүн көлөмдөрү жана башка шарттары жөнүндө кабарландырууларды жыйноо жана тутумдаштыруу;

- саясий партиялар тарабынан алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайыктуулугун аныктоо үчүн берилген басма үгүт материалдарынын же алардын көчүрмөлөрүнүн нускаларын, укма-көрмө үгүт материалдарынын, фотосүрөттөрдүнбашка үгүт материалдарынын нускаларын кароо;

- шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоолордун натыйжаларын жарыялоого тийиштүү маселелерди кароо;

- шайлоо алдында үгүт жөргүзүүнү жөнгө салуучу шайлоо жөнүндө колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерин бузуулар жөнүндө кайрылууларды алдын ала кароо;

- шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары, башка жактар тарабынан жол берилген шайлоо алдында үгүт жөргүзүү тартибин жөнгө салуучу колдонуудагы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө материалдарды жыйноо жана тутумдаштыруу;

- тийиштөө корутундуларды (чечимдерди) даярдоо жана кабыл алуу;

- шайлоо комиссиясынын тиешелүү чечимдеринин жана башка актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна киргизүү. 

3.2. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн кайрылуулар, арыздар, даттануулар жана башка документтер Жумушчу топтун отурумдарында каралат. 

3.3. Жумушчу топтун отурумун зарылдыгына жараша Жумушчу топтун жетекчиси чакырат. Жумушчу топтун отуруму коллегиалдуу жана ачык жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун отуруму, эгерде анда Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынын жарымынан көбү катышып отурса, укукченемдүү болуп саналат. 

Жумушчу топтун отуруму анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топтун отурумдарына Жумушчу топтун мүчөлөрү болуп саналышпаган шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышып отурууга жана өз пикирлерин билдирүүгө укуктуу .

Жумушчу топтун отурумуна арыздануучулар, иш-аракеттери маселени Жумушчу топтун кароосуна киргизүү үчүн негиз болгон адамдар, алардын кызыкчылыктарынын атынан чыгууга ыйгарым укуктуу адамдар жана башка кызыкдар жактар чакырылышы мүмкүн. Арыздануучунун жана башка кызыкдар жактардын атынан чыгуу ыйгарым укугу колдонуудагы мыйзамда белгиленген тартипте жол-жоболонушу керек.  

Жумушчу топтун отурумуна киргизилген маселелерди кароо үчүн тиешелүү шайлоо комиссияларынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, адистер, көз карандысыз эксперттер чакырылышы мүмкүн.   

3.4. Жумушчу топ шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоону камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенет. 

 

4. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары 

4.1. Жумушчу топтун отурумдарында маселени кароонун натыйжалары боюнча Жумушчу топтун чечими кабыл алынат. Жумушчу топтун чечимдери сунуштама мүнөзүндө болот.

Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун отурумда ачык добуш берүү менен катышып отурган мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. 

«Макул» жана «каршы» добуштар тең болуп калган учурда, Жумушчу топтун отурумунда төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат.  

4.2. Эгерде Жумушчу топтун кароосунун предмети ал өзү атынан чугуучу, жалпыга маалымдоо каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашыруучу уюмдун аракетине (аракетсиздигине) байланыштуу кайрылуу болуп саналса, Жумушчу топтун ал мүчөсү добуш берүүгө катышпайт. 

Зарыл болгондо Жумушчу топтун чечими, чечимдин тиешелүү долбоору, арыздануучуга жооптун долбоору, башка документтин долбоору Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизилет.  

4.3. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүдө шайлоо жөнүндө мыйзамдарды бузууларга тийиштүү кайрылуулар, бул кайрылууларга жооптордун көчүрмөлөрү, ошондой эле телерадиоберүү уюмдары жана мезгилүү басылмалардын редакциялары тарабынан берилген эфирдик убакытты, басма аянтын төлөөнүн көлөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар, эфирдик убакытты жана басма аянтын саясий партияларга берүүгө даярдык жөнүндө кабарламалар, башка документтер белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясына сактоого өткөрүлүп берилет.

Саясий партия мыйзамда белгиленген талаптарды бузган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунуштамаларынын жана корутундуларынын негизинде саясий партияга бузуулардын жол берилбестиги жөнүндө жазуу жүзүндө эскертме жасоого укуктуу. Саясий партия жогоруда көрсөтүлгөн талаптарды бир нече ирет бузган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы Жумушчу топтун сунуштамаларынын жана корутундуларынын негизинде талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу. 

4.4. Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

Телерадиоберүү уюмдары жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары, башка юридикалык жактар Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабы боюнча, тиешелүү адистерди Борбордук шайлоо комиссиясынын карамагына суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жиберүүгө милдеттүү.

Тартылган адистерге шайлооун даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сый акы төлөнүп берилиши мүмкүн.