«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу жана аларды аккредитациялоо жөнүндө» ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 26-июнундагы

№ 117 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын

шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо тартиби жөнүндө

Жобо

1. Жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоонун максаттары жана милдеттери

1. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо тартиби жөнүндө» ушул Жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде үгүт иштерине жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын катышуусунун тартибин жана шарттарын жөнгө салат.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде үгүт иштерине жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын тартибин жана шарттарын жѳнгѳ салуу ушул Жобонун максаты болуп саналат.

3. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзам), «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», «Маалыматка жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» жана башка мыйзамдардын жана Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык иштелип чыкты.

2. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоонун мѳѳнѳттѳрү жана тартиби

4. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар шайлоо алдындагы үгүткѳ катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитацияланат.

5. Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитацияланбаган жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар шайлоо алдындагы үгүттүн белгилери жок маалыматтарды жана маалыматтык билдирүүлѳрдү (жаңылыктарды) чагылдыруу жолу менен гана шайлоону маалыматтык жактан камсыз кылууга катышууга укуктуу.

6. Аккредитациялоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернент-басылмалардын жана/же алардын өкүлдөрүнүн саны чектебейт.

Шайлоо комиссиясы өткөрүп жаткан бир иш-чарага бир жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрүнүн саны аларды шайлоо комиссияларынын жыйналыштары жана башка иш-чаралары жүргүзүлүп жаткан жайларга жайгаштыруунун реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аныкталат жана бир жалпыга маалымдоо каражатынан же интернет басылмаларынан үч адамдан ашпайт.

7. Шайлоону ѳткѳрүүдѳ аккредитациялоо максатында тийиштүү телерадио берүү уюмдары, мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалардын ээлери эфир убактысын, басма аянтын же интернет-басылмалардын жарыялоо укуктарын берүү үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндѳн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш.

Берилген маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясы ѳзүнүн расмий сайтында жалпыга маалымдоо үчүн шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндѳн тартып 25 күндөн кечиктирбестен жарыялайт.

8. Шайлоо алдындагы үгүткө катышууга ниетин билдирген жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар ушул Жобонун 7-пунктунда белгиленген мөөнөттө төмөнкүдөй документтерди берүүгө тийиш:

- шайлоо алдындагы үгүткө катышууга даярдыгы жөнүндө билдирүүнү, анда жалпыга маалымдоо каражатынын же интернет-басылмасынын жетекчисинин ФАЖсын, координаттарын жана байланышуу маалыматтарын, ѳздѳрүнүн ѳкүлдѳрүнүн тизмесин көрсөтүүсү зарыл;

- жалпыга маалымдоо каражатын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- юридикалык жактын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн же жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн (интернет-басылмалар үчүн) кѳчүрмѳсүн;

- жалпыга маалымдоо каражатынын же интернет-басылманын уставынын көчүрмөсүн (эгерде бар болсо);

- эфир убактысын, басма аянтчасын жана интернет-басылмаларына жарыялоо укугун бергендиги үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттар жөнүндө күбөлөндүрүлгөн маалыматтар.

Жалпыга маалымдоо каражаты ошондой эле жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрүнүн тизмесин жана электрондук варианттагы арызда камтылган башка маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынын электрондук почтасына жөнөтөт.

9. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар берген документтерде ылайык келбеген жагдайлар байкалганда шайлоо комиссиясы документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде ылайык келбеген жагдайлар жѳнүндѳ жалпыга маалымдоо каржаттарына жана интернет-басылмаларга кабарлайт. Жалпыга маалымдоо каржаттары жана интернет-басылмалар маалымдоону алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл ѳзгѳртүүлѳрдү киргизип, оңдолгон документтерди шайлоо комиссиясына берүүгѳ укуктуу.

10. Ага карата коюлуучу талаптарга жооп бербеген же зарыл документтери жок берилген аккредитацияга арыз карап чыгууга кабыл алынбайт.

11. Белгиленген мөөнөттөрдөн кийин көрсөтүлгөн маалыматтарды жарыялаган жана берген жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациялоого киргизилбейт.

12. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларын аккредитациялоону уюштуруунун алкагында:

- жалпыга маалымдоо каражаттарын, интернет-басылмаларын аккредитациялоонун мөөнөттөрү жана эрежелери жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет-басылмаларына өз учурунда кабарлайт жана маалымдайт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет-басылмаларына шайлоо мыйзамдары жана жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону жүргүзүү эрежелери боюнча маалыматтык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынан, интернет-басылмаларынан келип түшкөн документтерди кабыл алат жана каттайт;

13. Жалпыга маалымдоо каражаттарын, интернет-басылмаларды,жана/же алардын өкүлдөрүн аккредитациялоо жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы аккредитациялоо үчүн зарыл болгон документтерди берүү мөөнөтү аяктагандан кийин беш календардык күндөн кечиктирбестен кабыл алат.

14. Жалпыга маалымдоо каражаттарын, интернет-басылмаларды.жана/же алардын өкүлдөрүн аккредитациялоо жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын,жана/же алардын өкүлдөрүнүн тизмесин түзөт жана аны Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырат.

15. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар жана/же алардын өкүлдөрү «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», «Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө», «Маалыматка жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» жана башка мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын ченемдик укуктук актыларына ылайык бардык укуктардан пайдаланат.

16. Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмаларынын ар тараптан жана объективдүү маалыматтарды алуусу үчүн шарттарды түзѳт.

17. Жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар жана/же алардын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жазуу жүзүндѳ эскертүү берет, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бир нече жолу бузган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын жана/же алардын өкүлдөрүнүн аккредитациясын кайра чакыртып алууга укуктуу.

18. Жалпыга маалымдоо каражатынын, интернет-басылманын жана/же алардын өкүлдөрүнүн аккредитациясын кайра чакыртып алуу жѳнүндѳ чечим жүйөлүү болууга, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына шилтемелер камтылууга тийиш.

3. Шайлоону өткөрүү мезгилинде чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын аккредитациялоонун ѳзгѳчѳлүктѳрү

19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-апрелиндеги № 215 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын аккредитациялоо тууралуу Жобого ылайык шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн чагылдыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрилиги аккредитациялаган чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчылары ушул Жобого ылайык аккредитацияланган деп эсептелинет.

20. Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү маалыматтык чагылдырууга катышкан чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчылары ушул Жобонун 3-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн мыйзамдардын талаптарына ылайык аракеттенет.

21. Чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укуктар менен милдеттер берилет. Чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларынын укуктук абалын чектөө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.