«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу жана аларды аккредитациялоо жөнүндө» ЖОБО

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы № 84

токтому менен бекитилген

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын

шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу жана аларды аккредитациялоо жөнүндө»

жобо 

 

1. Жалпы жоболор

2. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоого катышуусу

3. Жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо шарттары жана тартиби

4. Жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону уюштуруу 

5. Шайлоону өткөрүү мезгилинде чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларынын иштөө тартиби

6. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктары жана милдеттери 

7. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги

 

1. Жалпы жоболор

 

1.1. Ушул «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу жана аларды аккредитациялоо жөнүндө» жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоо тартибин жана шарттарын, жарандардын маалымат алууга жана таратууга укуктарынын кепилдиктерин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусун жана аларды аккредитациялоо тартибин жөнгө салат.

1.2. Бул Жобонун максаты шайлоону даярдоо жана өткөрүү учурунда демократиялык негиздерди эл аралык шайлоо стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына толук ылайык чыңдоо, шайлоо системасына жана шайлоо институтуна карата коомдук ишенимди арттыруу, шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын маалыматтык кепилдиктерин камсыз кылуу, шайлоочулардын аңдап-түшүнүү менен тандоосун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун маалымдуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

1.3. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – Шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзам), «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», «Маалыматка жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө», «Тынч чогулуштар жөнүндө», башка мыйзамдардын жана ченемдик укуктук актылардын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) токтомдорунун жана чечимдеринин талаптарына ылайык иштелип чыкты.

 

2. Жалпыга маалымдоо каражаттарын шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоого катышуусу

 

2.1. Жалпыга маалымдоо каражаттары “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамга, колдонуудагы мыйзамдарга жана ушу Жобого ылайык шайлоочуларга маалымат берет жана жарандарга маалымдоонун ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарына элге таратууга арналган, туруктуу аталышы бар, газеталар, журналдар, алардын тиркемелери, альманахтар, китептер, бюллетендер, бир жолку басылмалар, ошондой эле теле жана радио уктуруу, кино жана видео студиялар, мамлекеттик органдар, маалымат агенттиктери, саясий, коомдук жана башка уюмдар, жеке жактар чыгаруучу аудиовизуалдык жазуулар жана программалар кирет. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1992-жылдын 2-июлу N 938-XII).

2.2. Маалымдоонун маңызын Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын аларды конкреттүү шайлоодо колдонуунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү, шайлоо процессин жүзөгө ашыруунун мөөнөттөрү жана тартиби жөнүндө шайлоо процессинин катышуучуларына кабарлоо, добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочулардын келиши жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтарды жарыялоо түзөт.

2.3. Тиешелүү шайлоо комиссиясы кайрылган учурда жалпыга маалымдоо каражаттарды төмөнкүдөй маалыматтарды жарыялоого тийиш:

- шайлоо комиссияларынын курамдарын жана даректерин (электрондук даректерин);

- шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү финансылык камсыз кылуу боюнча шайлоо комиссиясынын чечимдерин, добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө же шайлоонун натыйжалары жөнүндө, шайлоону өткөн жок же жараксыз деп табуу, кайрадан шайлоону өткөрүү жөнүндө, шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жөнүндө;

- шайлоо участкаларынын чектерин жана даректерин көрсөтүү менен алардын тизмелерин;

- ФАЖ, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), иштеген жана жашаган жерин көрсөтүү менен талапкерлердин тизмесин каттоо, талапкерлердин тизмеси, каттоодон баш тартуу же аны жокко чыгаруу жана башкалар жөнүндө маалыматтарды.

2.4. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштырылуучу же башкача ыкма менен таратылуучу маалымат материалдарынын мазмуну объективдүү, ишенимдүү болууга тийиш, саясий партиялардын теңдештигин бузууга тийиш эмес, аларда кандайдыр бир саясий партияга артыкчылык берилүүгө тийиш эмес.

2.5. Жалпыга маалымдоо каражаттары, алардын кызмат адамдары жана журналисттер өз демилгеси боюнча же өзүнүн атынан шайлоочуларга маалымат бериши да ишенимдүүлүк, объективдүүлүк принциптерине жооп берүүгө тийиш жана саясий партиялардын теңдештигин бузууга тийиш эмес.

Мындай маалымдоо саясий партияларга – өздөрүнүн шайлоо алдындагы программаларын шайлоочуларга жеткирүүгө; жалпыга маалымдоо каражаттарына коомдук кызыкчылыкты билдирген маселелер боюнча шайлоочуларга маалымат берүүгө, ошондой эле шайлоо компаниясынын өзүнүн көз карашын баяндоого мүмкүндүк берет.

Мында материалдар шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтууга тийиш эмес.

2.6. Борбордук шайлоо комиссиясы аккретациялабаган жалпыга маалымдоо каражаттары шайлоону маалымат менен камсыз кылууга шайлоо алдындагы үгүт белгилери болбогон расмий маалыматтарды жана маалыматтык (жаңылык) билдирүүлөрүн чагылдыруу аркылуу гана катышууга укуктуу. Мындай материалдарда шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынан, ошондой эле саясий партиялардын иши жагынан редакциянын, журналисттин өз пикирин билдирилишин. Шайлоо алдындагы иш-чаралары жөнүндө билдирүүлөр комментарий берилбестен өзүнчө маалыматтык блок менен берилүүгө тийиш.

 

3. Жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо шарттары жана тартиби

 

3.1. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жана/же алардын өкүлдөрүн Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациялоо жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн ар тараптан жана объективдүү маалымдоо максатында жүргүзүлөт.

3.2. Аккредитациялоонун жоктугу жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана алардын өкүлдөрүнүн, анын ичинде журналисттердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген укуктарын чектөөгө алып келбейт.

3.3. Аккредитациялоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана/же алардын өкүлдөрүнүн саны чектебейт.

Шайлоо комиссиясы өткөрүп жаткан бир иш-чарага бир жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрүнүн саны аларды шайлоо комиссияларынын жыйналыштары жана башка иш-чаралары жүргүзүлүп жаткан жайларга жайгаштыруунун реалдуу мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аныкталат жана бир жалпыга маалымдоо каражатынан үч адамдан ашпайт.

3.4. Шайлоону дайындоодо, бирок шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен телерадио берүү уюмдары, мезгилдүү басылмалардын редакциялары эфир убактысын, басма аянтты берүү үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды жарыялоого жана бул маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш.

3.5. Шайлоо алдындагы үгүткө катышууга ниетин билдирген жалпыга маалымдоо каражаттары ушул бөлүмдүн 3.4 пунктунда белгиленген мөөнөттө төмөнкүдөй документтерди берүүгө тийиш:

- шайлоо алдындагы үгүткө катышууга даярдыгы жөнүндө билдирүүнү, анда жалпыга маалымдоо каражатынын жетекчисинин ФАЖсын, координаттарын жана байланышуу маалыматтарын көрсөтүү зарыл;

- жалпыга маалымдоо каражатын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- жалпыга маалымдоо каражатынын уставынын көчүрмөсүн (эгерде бар болсо);

- эфир убактысын, басма аянтын берүү үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар жарыяланган газетанын номеринин көчүрмөсүн.

Жалпыга маалымдоо каражаты ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн тизмесин жана электрондук варианттагы арызда камтылган башка маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынын электрондук почтасына жөнөтөт: press_slujba@shailoo.gov.kgpressa@shailoo.gov.kg

3.6. Ага карата коюлуучу талаптарга жооп бербеген же зарыл документтери жок берилген аккредитацияга арыз карап чыгууга кабыл алынбайт.

3.7. Белгиленген мөөнөттөрдөн кийин көрсөтүлгөн маалыматтарды жарыялаган жалпыга маалымдоо каражаттары Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациялоого киргизилбейт.

 

4. Жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону уюштуруу

 

4.1. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону уюштуруунун алкагында:

- жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоонун мөөнөттөрү жана эрежелери жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына өз учурунда кабарлайт жана маалымдайт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына шайлоо мыйзамдары жана жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону жүргүзүү эрежелери боюнча маалыматтык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынан келип түшкөн документтерди кабыл алат жана каттайт;

- Борбордук шайлоо комиссиясында аккредитациядан өткөн жана шайлоо алдындагы үгүткө катышууга укугу бар жалпыга маалымдоо каражаттарынын тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырат.

4.2. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жана/же алардын өкүлдөрүн аккредитациялоо жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы аккредитациялооо үчүн зарыл болгон документтерди берүү мөөнөтү аяктагандан кийин беш календардык күндөн кечиктирбестен кабыл алат.

4.3. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жана/же алардын өкүлдөрүн аккредитациялоо жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана/же алардын өкүлдөрүнүн тизмесин түзөт жана аны Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырат.

4.4. Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынын аккредитацияланган өкүлдөрүнө ар тараптан жана объективдүү маалымдоо үчүн шарттарды түзүүнүн алкагында:

- жалпыга маалымдоо каражаттарына шайлоо комиссияларынын жыйналыштарын өткөрүү датасы жана убактысы жөнүндө кабарлайт;

- шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн киргизүүнү камсыз кылат;

- суроо-талап боюнча шайлоо комиссияларынын протоколдорун жана аларга тиркелген документтердин көчүрмөсүн берет;

- суроо-талап боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө же шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдордун көчүрмөлөрүн күбөлөндүрөт;

- жалпыга маалымдоо каражаттарынын аккредитацияланган өкүлдөрүнө байланыштын техникалык каражаттарын пайдалануу менен өз редакцияларына оперативдүү маалыматтарды бериши үчүн атайын орундарды берет;

- суроо-талап боюнча шайлоо комиссиялары кабыл алган чечимдерге тиешелүү маалыматты берет;

- шайлоого даярдык көрүү мезгилинде жана шайлоо күнүндө фото жана видео тартууга шарттарды түзөт жана тартибин аныктайт;

- маалыматтарды таратуу үчүн атайын брифингдерди, жолугушууларды, пресс-конференцияларды, интервьюну жана башка иш-чараларды уюштурат;

- суроо-талап боюнча жарыяланган маалыматтык материалдар менен тааныштырат.

 

5. Шайлоонун өткөрүү мезгилинде чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларынын ишинин тартиби

 

5.1. Шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн чагылдыруу үчүн чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчылары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан берилген арызга ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-апрелиндеги N 215 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин ЖМКларынын кабарчыларын аккредитациялоо жөнүндө жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги берген аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү көрсөткөн учурда аккредитацияланат.

5.2. Шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү маалыматтык чагылдырууга катышкан чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчылары “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык аракеттенет.

5.3. Чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укуктар менен милдеттер берилет жана жоопкерчилик тартат. Чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларынын укуктук абалын чектөө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

 

6. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктары

 

6.1. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттары жана/же алардын өкүлдөрү «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», «Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө», «Маалыматка жеткиликтүүлүктүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына жана ченемдик укуктук актыларына ылайык бардык укуктардан пайдаланат.

6.2. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттары жана/же алардын өкүлдөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- шайлоо комиссияларынын отурумдарына катышууга;

- өз редакцияларына оперативдүү маалыматтарды берүү үчүн байланыш каражаттарын, аккредиттелген журналисттер үчүн атайын бөлүнгөн жерлерде орнотулган башка байланыш техникасын пайдаланууга;

- шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимдерге тиешелүү маалымат алууга;

- шайлоо комиссиясынын имаратында видео жана фото тартууларды жүргүзүүгө;

- шайлоо комиссиясында, анын ичинде атайын уюштурулган брифингдерде, жолугушууларда жана пресс-конференцияларда зарыл маалыматтарды алууга;

- жарыялоого арналган маалыматтык материалдар менен таанышууга;

- шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен жолугушууларды, интервьюларды уюштурууда Борбордук шайлоо комиссиясынын көмөгүн пайдаланууга.

6.3. Кесиптик ишин жүзөгө ашырууда журналист төмөнкүлөргө укуктуу:

- маалыматтарды чогултууга, талдоого жана таратууга;

- мамлекеттик органдарда, жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, коомдук бирикмелерде, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда коомдук маанилүү маалыматты суратууга жана алууга;

- мамлекеттик же башка кайтарылуучу сырды камтыган, ошондой эле жеткиликтүүлүгү чектелүү маалыматтарды кошпогондо документтерге, материалдарга жана маалыматка жеткиликтүүлүктү алууга;

- журналисттик тергөөнү жүргүзүүгө;

- өзү кол коюу менен же писовдоним менен даярдалган билдирүүлөрдү жана материалдарды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу таратууга, аларда өз пикирин билдирүүгө;

- белгиленген тартипте жазууларды жүргүзүүгө, анын ичинде техникалык каражаттарды пайдалануу менен жүргүзүүгө;

- журналисттин күбөлүгүн көрсөтүү менен соттун ачык жыйналыштарына, массалык иш-чараларга, анын ичинде митингдерге жана демонстрацияларга катышууга;

- жарыялоого даярдалган маалыматтарды текшерүү үчүн адистерге кайрылууга;

- эгерде бул мыйзамды бузуу менен байланыштуу болсо, жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнө берген тапшырмадан баш тартууга;

- эгерде бул анын ынанымдарына карама-каршы келсе, материалды түзүүдөн баш тартууга;

- автордук сырын сактоого;

- мазмуну анын пикири боюнча редакциялоо процессинде бурмаланган, өзү даярдаган билдирүүгө же материалга кол койбоого же аларды басмадан (эфирден) алып салууну талап кылууга;

- журналист даярдаган маалыматты жарыялоодо бурмалоого жол берген жалпыга маалымдоо каражаты өзүнө келтирген моралдык зыянды компенсациялоону сот тартибинде талап кылууга.

Журналист өзүнө мыйзам тарабынан берилген башка укуктарды да пайдаланат.

Коомдук маанилүү маалыматтарды жашыруу же бурмалоо, ишенимдүү маалымат деген түр менен ушактарды таратуу максатында журналисттин укуктарын пайдаланууга жол берилбейт.

6.4. Кесиптик ишин жүзөгө ашырууда журналист төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эл аралык келишимдеринин талаптарын сактоого;

- даярдалып жаткан материалдардын жана билдирүүлөрдүн ишенимдүүлүгүн текшерүүгө, ошондой эле объективдүү маалыматты берүүгө;

- маалымат берген адамдардын алардын авторлугун көрсөтүү жөнүндө өтүнүчтөрүн канааттандырууга;

- күнөөсүздүк презумциясынын принцибин сактоого;

- инсандын укуктарын жана эркиндиктерин, ар-намысын жана кадыр-баркын урматтоого.

Журналист кесиптик маалыматты жеке максаттарга пайдаланууга, жеке жактын өз турмушу жөнүндө фактыларды жарыялоого, ошондой эле маалыматтын булагынын же автордун макулдугу болмоюнча аудио жана видео жазуучу түзүлүштөрдү пайдаланууга укуксуз.

Журналист ошондой эле мыйзамдарда каралган башка милдеттерди көтөрөт.

6.5. Журналисттин кесиптик укуктары, ар-намысы жана кадыр-баркы мыйзам тарабынан корголот.

Журналист кесиптик милдеттерин аткарууга инсандын кол тийбестик кепилдигин пайдаланат.

Сын материалдарды жарыялагандыгы үчүн журналисттик куугунтуктоого жол берилбейт.

Мамлекет журналистке маалыматты эркин алууга жана таратууга кепилдик берет, ал кесиптик ишин ишке ашырып жаткан учурда аны коргоону камсыз кылат.

Журналисттин кесиптик ишине кийлигишүүгө, андан кесиптик милдеттерди аткаруу учурунда кылган кандайдыр бир маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат.

Мамлекеттик органдардын, жарандардын өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелердин, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кызмат адамдары төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:

- цензураны жүзөгө ашыргандыгы;

- журналисттин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу;

- аккредитациялоодон негизсиз баш тартуу же аккредитацияны негизсиз токтотуу;

- журналистке басым көрсөтүү, анын кесиптик ишине кийлигишүү;

- журналисттин материалдарын жана зарыл техникалык каражаттарын мыйзамсыз алып коюу;

- журналистке ишенимсиз жана объективдүү эмес маалымат берүү.

Журналисттин Мыйзам тарабынан белгиленген укуктарын бузуу, анын ар-намысын жана кадыр-баркын мазактоо, ал тарабынан кесиптик ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу журналисттин өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө коркунуч келтирүү, күч колдонуу же кол салуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

Журналист өзү даярдаган жана жайылткан билдирүүлөрдүн жана материалдардын ынанымдуулугу үчүн мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

Журналист расмий билдирүүлөрдө камтылган маалыматты жайылтуу үчүн жоопкерчилик тартпайт («Журналисттин кесиптик ишин корго жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 5-декабрындагы N 88 Мыйзамы).

 

7. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги

 

7.1. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттары жана/же алардын өкүлдөрү өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

7.2. Аккредитацияланган жалпыга маалымдоо каражаттары жана/же алардын өкүлдөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- журналисттик этиканын жалпы таанылган ченемдерин сактоого;

- окурмандарга, теле көрүүчүлөргө жана радио угуучуларга шайлоо комиссияларынын иши жөнүндө объективдүү маалымдоого;

- шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирүү максатында маалыматтарды таратууга өз укуктарын пайдаланбоого;

- шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин кыянаттык менен пайдаланбоого;

- билип туруп жалган маалыматтарга негизделген жана талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкерлердин, саясий партиялардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын ар-намысына, кадыр-баркына же иштиктүү аброюна зыян келтирген маалыматтарды жарыялоого жол бербөөгө. Мындай макалаларга жол берген жалпыга маалымдоо каражаттары талапкердин, саясий партиянын талабы боюнча төгүндөөнү жарыялоого же чындыкка дал келбеген же болбосо колдонуудагы мыйзамдарга ылайык аны бурмалаган макалага же сүйлөнгөн сөзгө түшүндүрмөлөрдү берүүгө милдеттүү.

7.3. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана/же алардын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражатынын жана/же алардын өкүлдөрүнүн аккредитациясын кайра чакыртып алууга укуктуу.

7.4. Жалпыга маалымдоо каражатынын жана/же анын өкүлүнүн аккредитациясы төмөнкүдөй учурда кайра чакыртылып алынышы мүмкүн:

- жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлү редакциядан бошогон учурда (мындай учурда редакция башка өкүлдү аккредитациялоого укуктуу);

- жалпыга маалымдоо каражаты ишин токтоткондо же убактылуу токтоткондо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын же ушул Жобонун талаптарын бузган учурда.

7.5. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым жалпыга маалымдоо каражатынын бардык өкүлдөрүнүн аккредитациясын алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын же ушул Жобонун талаптарын бузган учурда кайра чакыртууга укуктуу.

7.6. Аккредитацияны кайра чакыртып алуу жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алат. Чечим жүйөлүү, жазуу жүзүндө толтурулган болууга, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына шилтемелерди камтууга тийиш.