“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн шайлоочуларга маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топ жөнүндө” ЖОБО

КР Борборшайлоокомунун 2017-жылдын 28-июлундагы №83 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча 
борбордук комиссиясынын

2012-жылдын 10- октябрындагы 
№ 115 токтому менен бекитилген

 

“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн шайлоочуларга маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топ жөнүндө”

ЖОБО 

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары-Борбордук шайлоо комиссиясы) алдындагы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары-Жумушчу топ) иш аракетинин тартибин жана формасын аныктайт.

Жумушчу топ “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
22-беренесинин 1,2-бөлүктөрүнө, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” 6-беренесинин 5, 6-пункттарына, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 23-пунктуна ылайык түзүлөт.

Өзүнүн иш аракетинде Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Жумушчу топтун мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн, көз карандысыз эксперттердин, адистердин арасынан бекитилет.

Жумушчу топтун сандык түзүмү 5 адамдан кем болбош керек.

Жумушчу топтун компетенциясына:

- Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо мезгилиндеги маалыматтык саясатын белгилөө;

- маалыматтык материалдардын тематикасын иштеп чыгуу (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр);

- маалыматтык материалдарды даярдоочулар менен (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр) келишимдерди түзүү;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык материалдарын чогултуу жана системага келтирүү кирет.

Жумушчу топтун жыйналышын Жумушчу топтун жетекчиси керектүү учурда чакырат. Жумушчу топтун чечимдери коллегиалдуу, Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынан жарымынан көбүнүн добушу менен кабыл алынат.

Жумушчу топтун жыйналышы Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн бекитилген санынын жарымынан көбү катышканда ыйгарымдуу деп эсептелинет.

Жумушчу топтун чечимдери анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде кабыл алынат.

Жумушчу топтун жыйналышына Жумушчу топтун мүчөлөрү болбогон Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, аппарат жетекчиси, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери катышууга жана өз ойлорун билдирүүгө укуктуу.

Жумушчу топтун иш аракетин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты ишке ашырат.

Чакырылган адистерге шайлоолорду даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сыйакы төлөнүшү мүмкүн.