Кыргыз Республикасынын Референдумдарын, Президентти, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчыларын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу документтерди архивдерге өткөрү

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2012-жылдын 18-январындагы

N 11 токтому менен бекитилди
 

Кыргыз Республикасынын Референдумдарын, Президентти, Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчыларын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу документтерди архивдерге өткөрүп берүүнүн жана сактоонун
ТАРТИБИ
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) төмөнкү документтер 15 жыл бою сакталууга жана андан кийин Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивине өткөрүлүүгө тийиш:
1.1. Туруктуу мөөнөттө сакталуучу документтер:
- Кыргыз Республикасынын референдумдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчыларын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу документтер;
- Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдору, чечимдери;
- Кыргыз Республикасынын референдумдардын, Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоолордун натыйжалары жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын протоколдору жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын бардык келип түшкөн протоколдорунун маалыматтарын камтыган, ага тиркелген референдумдардын, шайлоолордун натыйжалары жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтык таблицалары, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн өзгөчө пикирлери;
- Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө референдумдарынын, Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун биринчи нускалары, аларга тиркелген добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндөгү, участкалык шайлоо комиссияларынын бардык келип түшкөн протоколдорунун толук маалыматтарын камтыган жыйынтык таблицалар;
- шайлоолорду, референдумдарды даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен комиссияларга бөлүнүп берилген каражаттардын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндөгү аймактык шайлоо комиссияларынын финансылык отчетторунун биринчи нускалары;
- шайлоолорду, референдумдарды даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген каражаттардын чыгымдалышы жөнүндөгү Борбордук шайлоо комиссиясынын финансылык отчету.
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)
1.2. шайланган мөөнөттөрү аяктагандан кийин жок кылына турган документтер:
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди, Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмелерин каттоо менен байланышкан документтер;
- Кыргыз Республикасынын Президенттигине, Жогорку Кеңештин депутаттыгына саясий партиялар же болбосо талапкерлер каттоо үчүн берген шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун протоколдору жана тыянактары, аларга тиркелген документтер;
- Президентикке талапкерлерди көрсөтүү жөнүндөгү саясий партиялардын, съезддеринин (конференцияларынын) чечимдери менен протоколдор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмелери;
- саясий партиялардын съезддеринде (конференцияларында), бекитилген жана алардын жетекчилери кол койгон, Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмелери;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин көрсөтүүгө макулдук бериши жөнүндө арызы, өзүн-өзү көрсөтүү жөнүндө талапкерлердин арызы;
- талапкерлердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, иштеген жери, ээлеген кызматы (ишинин түрү) жана жашаган жерин көрсөтүү менен өмүр баяны боюнча маалыматтар;
- шайлоо күрөөсүн кошконун ырастоочу документ;
- кол коюу баракчаларын текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдор;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин, референдум өткөрүү боюнча демилгелүү топтун кол коюу баракчаларындагы колтамгаларынын аныктыгын текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү жалпы ведомость;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификаттын көчүрмөсү;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин соттолгондугу бар же жок экендиги жөнүндө КР ИИМинин ИАЦнын маалыматтары;
- талапкерлердин паспортторунун көчүрмөлөрү;
- Президенттин, Жогорку Кеңештин депутатынын статусу менен айкалышпаган ыйгарым укуктарын тапшырып берүү жөнүндө арыз жана аларга тиркелүүчү буйруктардын, тескемелердин көчүрмөлөрү.
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)
1.3. Убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтер:
а) шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыялангандан күндөн тартып бир ай өткөндө жок кылынат:
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон кол коюу баракчалары;
- Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону, референдумдарды өткөрүүдө шайлоочуларды маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топтун документтери;
- Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топтун документтери;
- референдум өткөрүүнү колдогон кол коюу баракчалары;
- эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча документтер;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер, саясий партиялар дайындаган Борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлдөрдүн, ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, байкоочулардын тизмелери (жок кылуу тартиби тиркелет).
б) шайлоонун, референдумдардын жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып бир жыл өткөндө жок кылынат:
- Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн добуш берүү жыйынтыктары боюнча участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун көчүрмөлөрүнүн, камтыган сейф-пакеттер;
- Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчыларын шайлоо боюнча арыздарды, даттанууларды каттоо журналы;
- "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын, "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын бузуулар жөнүндө түшкөн арыздар, даттануулар жана алар боюнча кабыл алынган чечимдер Жумушчу топтордун.
в) төмөнкүлөр беш жыл сактоо мөөнөтү өткөндө жок кылынат:
- шайлоо комиссиялары шайлоо бюллетендерин алганы жөнүндөгү актылар;
- Контролдук-текшерүү тобунун справкалары жана финансылык жыйынтык отчетко тиркелген шайлоо фонддорунун каражаттары боюнча талапкерлердин финансылык отчеттору, шайлоо фонддорунун акча каражаттарынын түшүшүн жана чыгымдалышын ырастоочу финансылык документтер;
- (абзац КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомуна ылайык алынып салынды)
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)
2. Төмөнкү документтер тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары шайлоону уюштуруу боюнча аймактык шайлоо комиссиясында шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин бир жыл ичинде сакталып, кийин мөөнөтсүз сактоого тийишүү шаарлардын жана райондордун же алардын филиалдарына өткөрүлүп берилет:
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)
2.1. Туруктуу мөөнөткө сакталуучу документтер:
- аймактык шайлоо комиссияларынын жыйындарынын протоколдору жана аларга карата документтер;
- добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун экинчи нускалары, добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын бардык келип түшкөн протоколдорунун толук маалыматын камтыган жыйынтык таблицалар;
- шайлоолорду, референдумдарды даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн республикалык бюджеттин каражаттарынын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын финансылык отчеттору;
- добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун биринчи нускалары.
2.2. Убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтер:
а) шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып бир ай өткөндө жок кылынат:
- (абзац КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомуна ылайык алынып салынды)
- байкоочулардын жана башка адамдардын, анын ичинде эл аралык (чет өлкөлүк) байкоочулардын катышуусу жөнүндө актылар, байкоочулардын арыздарын, актыларын тиркөө менен;
- Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчыларын шайлоого, референдумга добуш берүүнү өткөрүүгө, шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзүүгө катышкан адамдардын тизмеси;
- (абзац КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомуна ылайык алынып салынды)
- добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө шайлоочулардын арызы (кайрылуусу).
б) шайлоолордун, референдумдардын жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып бир жыл өткөндө жок кылынат:
- "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарын, "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө", "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын бузуулар жөнүндө шайлоо комиссияларына түшкөн арыздар, даттануулар жана алар боюнча кабыл алынган участкалык/аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдери;
- даттанууларды жана арыздарды каттоо журналы;
- мөөр басылып чапталган жарактуу шайлоо бюллетендери;
- мөөр басылып чапталган жараксыз шайлоо бюллетендери;
- мөөр басылып чапталган жокко чыгарылган шайлоо бюллетендери;
- жокко чыгарылган шайлоо бюллетендерин өткөрүп бергендик жөнүндөгү акт;
- шайлоо бюллетендерин өткөрүп бергендик жөнүндө акт (жарактуу/жараксыз);
- идентификация өткөндүгү жөнүндө чектер, идентификация боюнча баштапкы жана жыйынтыктоочу отчеттор, автоматтык эсептөөчү урналардын нолдук жана жыйынтыктоочу отчеттору;
в) кезектеги шайлоо өткөрүлгөнгө чейин сакталат:
- мөөр басылып чапталган шайлоочулардын тизмеси.
(КР Борборшайлоокомунун 2018-жылдын 20-мартындагы № 60 токтомунун редакциясына ылайык)
3. Участкалык шайлоо комиссияларында комиссиянын иштеген мөөнөтүнө сактоого добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча протоколунун экинчи нускасы, анын чоңойтулган формасы калат, андан ары алар аймактык шайлоо комиссиясына жок кылуу үчүн өткөрүп берилет.
4. Аймактык шайлоо комиссиялары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндө өздөрүнүн мөөрлөрүн, участкалык шайлоо комиссияларынын мөөрлөрү менен бирге Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат.