Пилоттук режимде аралыкта добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ УБАКТЫЛУУ ЖОБО Жалпы жоболор

Пилоттук режимде аралыктан добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ

УБАКТЫЛУУ ЖОБО

Жалпы жоболор

 

1. Пилоттук режимде аралыкта добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ ушул Убактылуу жобо (мындан ары – Убактылуу жобо) 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүүнү жүргүзүү тартибин жѳнгѳ салат.

2. Аралыктан добуш берүү деген бул кагаз түрүндѳ алып жүрүүчүдѳ даярдалган шайлоо бюллетенин пайдаланбай туруп, аралык участкасында электрондук жабдуу аркылуу интернет түйүндөгү атайын портал менен, атайын программалык камсыздоону колдонуу аркылуу идентификациядан өтүп, аралыктан добуш берүү экенин билдирет.

3. Аралыктан добуш берүү Саруу айылдык аймагынын шайлоочуларынын тизмесине киргизилген, бирок туруктуу катталган жеринде убактылуу жок болгондугуна байланыштуу шайлоо участкасында добуш берүүгѳ мүмкүнчүлүгү жок жана аралыктан добуш берүүгѳ катышуу тууралуу арыз берген жарандардын добуш берүүсүн камсыз кылуу үчүн арналган.

4. Аралыктан добуш берүүнү ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын ѳз эркин билдирүүсүн ишке ашыруу жана шайлоочулардын ѳз эркин билдирүүсүнүн сакталган натыйжаларынын ѳзгѳрүлбѳстүгүн эске алуу менен аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтарды түзүү, добуш берүүнүн купуялуулугун сактоо, шайлоочунун жеке маалыматы менен анын ѳз эркин билдирүүсүнүн натыйжасынын ортосундагы байланышты аныктоого мүмкүн эместиги, ошондой эле жарандык контролдун жана мониторингдин ѳбѳлгѳлѳрү камсыз кылынат.

5. КР БШК аралыктагы участкада турган жер боюнча аймактык шайлоо комиссиясына аралыктан добуш берүүнү уюштурууну камсыз кылууну жүктѳѳгѳ укуктуу, ал аралыкта добуш берүү боюнча шайлоо комиссиясын, анын ичинде участкалык шайлоо комиссиясынын курамынан жана резервинен түзүүгѳ укуктуу.

Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо комиссиясынын иштѳѳ мѳѳнѳтү шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндѳн тартып он күндѳн кийин токтотулат. Аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыгына даттанылган учурда аралыктан добуш берүүнүн шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары жогору турган комиссиянын чечими же болбосо мыйзамдуу күчүнѳ кирген соттун чечими аткарыла баштаган күндѳн тартып токтотулат.

2. Аралыктан добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесин түзүү

6. Аралыктагы формада добуш берүү үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү болуп саналган шайлоочу, добуш берүү күнүнѳ чейин 15 календардык күндѳн кеч эмес шайлоо ѳтүүчү жердеги участкалык шайлоо комиссиясына, аралыктан добуш берүү участкасы жайгашкан жер боюнча аралыктан добуш берүү шайлоо комиссиясына же КР БШК га аралыктагы формада добуш берүү ниети жѳнүндѳ арыз менен (Тиркеме 1) биометрикалык идентификациялоодон өтүү менен же болбосо мыйзамдарда белгиленген тартипте авторизация же жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялоодон ѳтүү менен мамлекеттик порталда «Шайлоочунун кабинети» сервиси аркылуу (Тиркеме 2) кайрылууга укуктуу.

7. Аралыктагы формада добуш берүү үчүн арыз берилгенден кийин, шайлоо участкасында добуш берүүгѳ катышуу үчүн арыз кабыл алынбайт.

8. Аралыктагы формада добуш берүү жѳнүндѳ шайлоочунун арызы келип түшѳрү менен токтоосуз иштелип чыгат.

9. Арызды иштеп чыгуунун натыйжасы жѳнүндѳ жооп арыз кабыл алынган күндѳн тартып 7 календардык күндѳн кеч эмес шайлоочуга электрондук маалымдоо түрүндѳ шайлоочунун жеке кабинетине же болбосо шайлоочунун арызында кѳрсѳтүлгѳн электрондук дарегине жѳнѳтүлѳт.

10. Аралыктан добуш берүүчү шайлоочулардын тизмеси ар бир шайлоо участогу боюнча ѳзүнчѳ түзүлѳт жана «Тизме» мамлекеттик порталынын ѳзүнчѳ бѳлүгүнѳ жайгаштырылат.

11. Аралыктан добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочунун биометрикалык маалыматтары шайлоо участокторунда колдонулуучу идентификациялоонун локалдуу системасына киргизип жүктѳѳгѳ жатпайт.

Шайлоочулардын биротоло түзүлгѳн тизмесинин кагаз түрүндѳгү вариантында аралыктан добуш берүү үчүн арыз берген жана аралыкта добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын тушуна, «кол тамга» деген графага «АДБ арызы» (аралыктан добуш берүү боюнча арыз) деген белги коюлат.

12. Аралыктан добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочу аралыктан добуш берүүгѳ гана катышууга укуктуу.

13. Аралыктан добуш берүүгѳ катышкан шайлоочулардын тизмеси 3 календардык күндѳн кеч эмес КР БШКнын расмий сайтынын атайын бѳлүгүнѳ, ошондой эле шайлоо участогуна жайгаштырылат.

3. Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасы

14..Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасы идентификациялоонун жана маалыматтарды берүү үчүн байланыш каналдары (коопсуз зым тартылган/зым тартылбаган), кошумча автономдуу электр берүү булагы бар добуш берүүнүн (Touch-панели) электрондук жабдуусу менен жабдылат.

15. Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасында шайлоочуларды идентификациялоо процессинин ачык болушу үчүн видео байкоо жүргүзүү орнотулат.

4. Электрондук шайлоо бюллетени

16. Аралыктагы формада добуш берүү үчүн электрондук шайлоо бюллетени (мындан ары – электрондук бюллетень) пайдаланылат.

Талапкерлердин сүрѳтү менен электрондук бюллетендин формасын жана текстин мамлекеттик жана расмий тилдерде КР БШК бекитет, мында талапкерлерди жайгаштыруу тартиби кагаз түрүндѳгү шайлоо бюллетенинин текстине дал келтирилет.

17. Электрондук бюллетендин формасы бекитилгенден кийин талапкер чыгып кеткен учурда электрондук бюллетендеги талапкердин позициясы активдештирилбейт, бул чыгып кеткен талапкер үчүн добуш берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат.

18. Аралыктан добуш берүү башталгандан кийин электрондук бюллетенге ѳзгѳртүүлѳр киргизилбейт.

5. Аралыктан добуш берүүнүн тартиби

19. Аралыктан добуш берүү шайлоо күнү, жергиликтүү убакыт боюнча 8:00дѳн 20:00 саатка чейин жүргүзүлѳт.

Аралыктагы формада добуш берүү үчүн идентификациялоочу жана добуш берүүчү электрондук жабдуунун экранында чагылдырылган электрондук бюллетень колдонулат.

20. Шайлоочу аралыкта добуш берүүчү жерде биометиркалык жана жеке маалыматтары боюнча идентификациядан ѳтүүсү зарыл. Шайлоочуларды идентификациялоо идентификациялоонун жана добуш берүүнүн электондук жабдуусу аркылуу ишке ашырылат.

Шайлоочу биометрикалык идентификациялоо жол-жобосунан ийгиликтүү өткөн учурда идентификациялоочу жана добуш берүүчү электрондук жабдуунун экранында шайлоо округу көрсөтүлүү менен ал жөнүндө маалымат жана сүрөтү чыгат.

Шайлоочуну идентификациялоо жыйынтыгы аралыктан добуш берүүчү шайлоо участкасына орнотулган атайын экранда чагылдырылат.

21. Андан кийин система тийиштүү шайлоо округунун электрондук бюллетенине жол берет.

Шайлоочу электрондук бюллетень көрсөтүлгөндөн кийин добуш берүүгө киришет.

22. Аралыктагы формада ѳз эркин билдирүүн тандап алган талапкерге тийиштүү анын позициясына же болбосо «Баардык талапкерлерге каршы» позициясына («Тандоо» кнопкасын басуу менен) идентификациялоочу жана добуш берүүчү электрондук жабдуунун экранына белги коюу аркылуу ишке ашырылат.

Шайлоочу добуш берүү аяктаганга чейин өзүнүн тандоосун тактоого укуктуу. Андан кийин аралыкта добуш берүү жабдуусунун экранындагы «Добуш берүү» кнопкасын басуу менен шайлоочу ѳзүнүн тандап алуусун тастыктайт жана добуш берүү процессин аяктайт.

23. Шайлоочу добуш бере турган талапкерлердин саны шайлоо округу боюнча мандаттардын санынан ашпоого тийиш.

24..« Баардык талапкерлерге каршы» позициясын тандап алган учурда башка позициялар үчүн добуш берүү мүмкүнчүлүгү бѳгѳттѳлѳт.

25. Өз эркин билдиргенден кийин же болбосо кайра билдиргенден кийин ѳз эркин ѳзгѳртүүгѳ жол берилбейт.

26. Аралыктан добуш берүүнү жүргүзүүдѳ шайлоочулардын эркин билдирүүсүнүн натыйжалары блокчейн технологияларын пайдалануу менен аларды түзүү аяктаганда анонимдештирилет.

6. Аралыктан добуш берүүнүн жүрүшүнѳ байкоо жүргүзүүнүн тартиби

27. Аралыктан добуш берүүгѳ байкоочулар шайлоо процессинин субьекттери тарабынан дайындалат жана «Жергиликтүү кеңештердин депуттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте АШК жана КР БШК тарабынан катталат.

28. Аралыкта добуш берүүгѳ байкоо жүргүзүү үчүн КР БШКда аралыктан добуш берүүгѳ байкоо жүргүзүү борбору түзүлѳт.

7. Аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол

29. Аралыктан добуш берүү аяктагандан кийин система автоматтык түрдѳ ар бир шайлоо округдары боюнча бекитилген формада аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол
(мындан ары – протокол) түзѳт.

30. Протокол тѳмѳндѳгү маалыматтарды ѳзүнѳ камтыйт:

- алган добуштарынын санын кѳрсѳтүү менен талапкерлердин тизмеси;

- «Баардык талапкерлерге каршы» позициясына берилген добуштардын саны;

- аралыктан добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны;

-..аралыктан добуш берүү үчүн идентификациядан ѳтүшкѳн шайлоочулардын саны;

- аралыктагы формада добуш беришкен шайлоочулардын саны.

31. Протокол ар бир шайлоо округдары боюнча ѳзүнчѳ басылып чыгарылат. Протоколдун маалыматтары тийиштүү деңгээлде добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарууда эске алынат.

32. Эгерде аралыктан добуш берүүнү жүргүзүүдѳ аралыктан добуш берүүнүн катышуучуларынын ѳз эркин билдирүүсүнүн натыйжаларын так аныктоого мүмкүнчүлүк бербеген бузууларга жол берилсе, шайлоо участкалары, шайлоо округу боюнча аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыгы АШК тарабынан анык эмес деп таанылышы мүмкүн.

Мындай учурда шайлоонун натыйжалары аралыктан добуш берүүлѳрдү эсепке албай туруп, шайлоо участкаларындагы добуш берүүлѳрдүн жыйынтыгы боюнча белгиленет.