«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо жөнүндө» Жобо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2021-жылдын 15-сентябрындагы

№ 692 токтому менен бекитилген

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо жөнүндө» Жобо

1-глава. Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоого карата жалпы талаптар

1. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо жөнүндө» ушул Жобо (мындан ары - Жобо) шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоонун, Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде шайлоочуларды маалымдоого шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет-басылмалардын катышуусунун жалпы шарттарын жөнгө салат.

2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам), «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө», «Журналистин кесиптик ишин коргоо жөнүндө», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», "Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссия) токтомдорунун жана чечимдеринин талаптарына ылайык иштелип чыкты.

3. Шайлоочуларды маалымдоо шайлоо кампаниясынын жүрүшү жана шайлоо комиссияларынын, шайлоо участкаларынын иштери, шайлоочулардын тизмесин түзүүнүн жана өзгөртүүнүн тартиби, добуш берүүгө катышуунун тартиби, добуш берүүнүн тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөөнүн тартиби жана шайлоонун натыйжаларын белгилөө; кайсы бир талапкерге (талапкерлерге) саясий партияга (саясий партияларга) артыкчылык түзбөстөн, тигил же бул талапкерге (талапкерлерге), тигил же бул саясий партияга же болбосо алардын баарына каршы шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү белгилерин камтыбаган талапкер (талапкерлер), саясий партия (саясий партиялар), алардын программалары тууралуу расмий маалыматтарды даярдоо жана таркатуу боюнча шайлоо комиссияларынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын иштери жөнүндө шайлоо кампанияларынын мезгилинде маалыматтарды даярдоо жана таркатуу боюнча иштер болуп саналат.

4. Шайлоо комиссиялары, мамлекеттик органдар, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар, юридикалык жана жеке жактар шайлоочуларды маалымдоонун субъекттери болуп саналышат.

5. Кѳрсѳтүлгѳн, катталган талапкерлер жѳнүндѳ, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна келип түшкѳн жана чыгымдалган каражаттары, шайлоо фонддорундагы саясий партиялардын финансылык отчеттору тууралуу шайлоочуларга маалымат берүү Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынын ишке ашырылыт.

6. Шайлоочуларды маалымдоо мыйзамдарда белгиленген чектерде гана жол берилет жана шайлоо алдындагы үгүттүн элементтерин же белгилерин камтыбашы керек.

7. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштырылуучу же башка ыкма менен таратылуучу маалыматтык материалдардын мазмуну объективдүү, анык болууга тийиш, талапкерлердин, саясий партиялардын теңчилдигин бузбоого, кандай гана болбосун кайсы бир талапкерге, саясий партияга артыкчылык бербөөгө тийиш.

Маалыматтык теле- радио программаларында, мезгилдүү басма сөздөрдөгү басылмаларда (менчигинин түрүнө карабастан) катталган талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалыматтар, талапкерлер, саясий партиялар өткөргөн шайлоо алдындагы иш-чаралар жөнүндө билдирүүлөр комментарий берилбестен, өзүнчө маалыматтык блок катары берилүүгө тийиш. Мындай маалыматтык блоктор талапкерлер, финансы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр, саясий партиялар тарабынан төлөнбөйт. Аларда кайсы бир талапкерге, саясий партияга басым жасоого, кайсы бир талапкерди же саясий партияны дискриминациялоого, анын ичинде алдардын шайлоо алдындагы иштерине, мындай билдирүүлөр үчүн бөлүнгөн эфир убактысынын же басылма аянтынын көлөмүнө артыкчылык берилбөөгө тийиш.

         8. Талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн же шайлоодо катышуучусу катары катталган саясий партиялар, же алардын өкүлдөрү тарабынан аларды идентификациялоого (алардын таандуулугун аныктоо) жол берүүчү саясий партиялардын аталыштарын (толук, кыскартылган же аббревиатураларын), эмблемаларын, төш белгилерин, логотиптерин же алардын мүнөздүү курамдык бөлүктөрүн, желегин, девиздерин, жазууларын жана/же башка атрибуттарын (символикаларын) пайдалануу менен маалыматтарды же башка материалдарды жайылтуу үгүт жүргүзүү болуп саналат жана шайлоо дайындалган күндөн тартып, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаганга чейинки мезгилде жана добуш берүү башталганга 24 саат калганга чейин жол берилбейт.

Талапкерлердин, саясий партиялардын штабдары жайгашылган имараттарда жана жайларда талапкерлердин, саясий партиялардын аталыштарын (толук, кыскартылган же аббревиатураларын), эмблемаларын, логотиптерин, төш белгилерин, желегин, девиздерин жана/же башка атрибуттарын (символикаларын) жайгаштыруу шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү болуп саналбайт.

9. Шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын жарыялоо (чагылдыруу) шайлоочуларды маалымдоонун бир түрү болуп саналат. Сурамжылоонун натыйжаларын жарыялоо  ушул Жобонун талаптарына ылайык келүүгѳ тийиш.

Шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын жарыялоодо (чагылдырууда) аталган жарыялоону (чагылдырууну) ишке ашырган жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар, жарандар жана уюмдар төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө милдеттүү:

- сурамжылоону жүргүзгөн уюмду же жеке жакты;

-сурамжылоо жүргүзүү убагын,;

- сурамжылангандардын санын (иргелген);

- маалыматты чогултуу усулун;

- сурамжылоо жүргүзүлгөн регионду;

- суроонун так баяндалышын;

- мүмкүн болуучу кемчиликтерге статистикалык баа берүүнү;

- сурамжылоону жүргүзүүнү табыштаган жакты (жактарды);

- жарыялоого акы төлөгөн жакты (жактарды) көрсөтүүгө.

10. Добуш берүү күнүнө чейинки акыркы 5 күндө, ошондой эле добуш берүү күнү коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын, шайлоонун натыйжаларынын божомолдорун, шайлоого байланышкан башка иликтѳѳлѳрдү жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет-басылмаларында жарыялоого жол берилбейт.

11. Ушул Жобонун талаптарын сактабоо маалыматтык материалдарды үгүттөө материалдары деп таанууга жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келет.

 

2-глава. Шайлоо мезгилинде жарандардын маалыматтарды алууга жана таратууга укуктарынын кепилдиктери

 

12. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына ылайык ар кимге мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы, анын ичинде шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан маалыматтарга жетүү укугу кепилденет.

Жалпыга жеткиликтүүлүгү, объективдүүлүгү, өз убагында берилиши, ачыктыгы жана ишенимдүүлүгү маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери болуп саналат.

Мамлекет ар кимдин маалыматты издөө, алуу, изилдөө, өндүрүү, берүү жана таратуу укуктарын коргойт.

13. Шайлоолорду даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшү жѳнүндѳ мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтарды берүүлөрүнүн негизги ыкмалары төмөнкүлөр болуп саналат:

1) тийиштүү материалдарды, анын ичинде расмий сайттарда  жарыялоо жана таратуу;

2) социалдык маанилүү чечимдерди, анын ичинде жоопкерчиликти белгилеген же күчѳткѳн жарандарга, юридикалык жактарга жаңы милдеттерди таккан ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

3) жеке жана юридикалык жактарга алардын суроо-талаптарынын негизинде маалыматтарды берүү;

4) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндө маалыматтарды элге жарыялоо;

5) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын документтерине жана материалдарына түздѳн түз жетүүнү камсыз кылуу;

6) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык жыйналыштарына түздѳн түз жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз иши жөнүндө калкты кабардар кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка ар кандай ыкмаларды да колдонууга укуктуу.

Ушул главанын 13-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн чечимдерди кабыл алган мамлекеттик орган же жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органы, же болбосо ушул чечимдерде козголгон маселелер компетенциясына кирген мамлекеттик органдар ушул главанын 15-пунктунда каралган жолдор менен жалпыга жеткиликтүү жана ѳз учурунда түшүндүрүү боюнча милдеттүү түрдѳ чечимдерди кабыл алууга тийиш.

13-1. Банк же башка мекемелер жума сайын, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча - 24 сааттын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына талапкердин, саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берет. Аталган маалымат келип түшүшүнө жараша жеке маалыматтар жана банк купуялуулугу жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен милдеттүү түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылууга жатат.

14. Маалыматка жетүүнү чектѳѳ тѳмѳндѳгү максаттарда белгиленет:

1) мамлекеттик коопсуздукту, коомдук тартипти сактоо;

2) калктын ден соолугун жана адеп-ахлактыгын сактоо;

3) башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо.

Жетүүнү чектѳѳ тѳмѳндѳгү маалыматтарга карата колдонулат:

1) мамлекеттик сырларды коргоо жѳнүндѳ мыйзамдарда белгилегенген мамлекеттик сырлар жѳнүндѳ;

2) жеке мүнѳздѳгү маалыматтар жѳнүндѳ мыйзамда белгиленген жеке мүнѳздѳгү маалыматтар;

3) мыйзамдарда белгиленген учурларда ыкчам издеп-табуу иши тууралуу, кылмыш иши боюнча ѳндүрүш жѳнүндѳ;

4) мыйзам менен корголуучу сырлар камтылгандар (коммерциялык, банктык, нотаристук, врачтык, адвокаттык ж.б.).

Борбордук шайлоо комиссиясы тааныштыруу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү түрдѳ тактоо, тизмелердеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн шайлоочунун туруктуу же болбосо иш жүзүндө жашаган жери, туулган жылы жөнүндө маалыматтары жок шайлоочулардын тизмелерин расмий сайттарга жайгаштырат.

15. Маалыматтарды берүүдѳн баш тартуу, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын бузган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын  башка аракеттери (аркетсиздиктери) жана чечимдери "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте даттанылышы мүмкүн.

 

3-глава. Шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалардын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоо боюнча иши

 

16. Шайлоо комиссиялары, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоо процессинин башка субъекттерин мыйзамдарга ылайык маалымдайт.

Маалымдоонун маңызы Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын, аларды шайлоодо колдонуунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүүнү, шайлоо процессин жүзөгө ашыруунун мөөнөттөрү жана тартиби жөнүндө шайлоо процессинин катышуучуларына кабарлоону, шайлоочулардын тизмелерин тактоону,  добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочулардын келүүсү жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу маалыматтарды жарыялоону түзөт.

Талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө, шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө, зарыл шайлоо аракеттерин жүзөгө ашыруунун мөөнөттөрү жана тартиби жөнүндө, шайлоо мыйзамдары тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу шайлоочуларды маалымдоо милдети шайлоо комиссияларына жүктөлгөн.

Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар шайлоолор, талапкерлер, талапкерлердин тизмелерин көрсөтүү, алардын шайлоо алдындагы программалары (платформалары) жөнүндө, шайлоо кампаниясынын жүрүшү, добуш берүүнүн жыйынтыктары жана натыйжалар жөнүндө калкка маалымдоого чакырылган.

Жалпыга маалымдоо каражаттары колдонуудагы мыйзамдарга жана ушул Жобого ылайык шайлоочуларды маалымдоону ишке ашырат жана жарандарды маалымдоонун аныктыгы үчүн жоопкерчиликти алып жүрѳт.

         17. Шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоо шайлоонун бардык баскычында жүзөгө ашырылат жана жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуунун кепилдиги болуп саналат. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана шайлоо комиссиялары шайлоону дайындоодон тартып, шайлоонун натыйжаларын расмий жарыялаганга чейин аларды жүзөгө ашыруунун бардык шайлоо аракеттери жана мөөнөттөрү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарында шайлоону дайындоо, шайлоочулардын тизмелерин түзүүнүн жана актуалдаштыруунун тартиби, саясий партияларды ьир мандаттуу округдардагы  талапкерлерди көрсөтүүнүн жана каттоонун мөөнөттөрү жана тартиби, шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби, шайлоону жана саясий партиялардын, талапкерлердин шайлоо кампаниясын финансылоо, добуш берүүнүн, добуштарды эсептѳѳнүн мөөнөттөрү жана тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын белгилөө жөнүндө маалыматтар жарыяланат.

18. Шайлоо комиссиялары ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочуларга маалымдоо боюнча зарыл чараларды көрөт.

Маалыматтык материалдар сурдокотормону же субтитрди колдонуу менен укма-көрмө форматта (санариптик алып жүрүүчүдө) даярдалып, окууга ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, Брайль шрифтин жана (же) тексттик файлдарды үн же тактилдик сигналдарга кайра өзгөртүүчү экранда жеткиликтүүлүгүнүн компьютердик программалар, ошондой эле башка атайын каражаттар орнотулган атайын жабдууну (тифлокаражаттарды) пайдалануу менен даярдалышы керек.

Көрсөтүлгөн нормаларды ишке ашыруу максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу социалдык ѳнүктүрүү чѳйрѳсүндѳгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан алынган маалыматтын негизинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн артыкчылыктуу болгон атайын форматта чыгарууга сунушталган материалдардын тизмеги боюнча маалыматтарды берет. Атайын форматта чыгарууга сунушталган материалдардын тизмеги ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын  коомчулугу менен макулдашуудан өтөт жана даярдоого жөнөтүлөт.

19. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги катталган саясий партиялардын тизмесин түзѳт жана шайлоону дайындоо жѳнүндѳ чечим күчүнѳ кирген күндѳн тартып3 календардык күндѳн кеч эмес ар бир саясий партиянын жетекчисин кѳрсѳтүү менен тизмени Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактарында жарыялоону камсыз кылат жана ушул эле мѳѳнѳттѳ аталган тизмени Борбордук шайлоо комиссиясына жѳнѳтѳт. 

20. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттагандан кийин конституциялык мыйзамга ылайык белгиленген мөөнөттө ар бир талапкердин фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган жылын, иштеген жерин, ээлеген кызмат ордун жана жашаган жерин, саясий партиядан талапкерлердин тизмесин, ошондой эле алардын партияга таандуулугун көрсөтүү менен каттоо жөнүндө билдирүүнү басма сөздө жарыялайт.

         21. Талапкер, саясий партия талапкерлер, талапкерлердин тизмеси катталган күндѳн тартып 5 күндѳн кеч эмес бирден аз эмес республикалык мезгилдүү басма сѳз басылмасында ѳзүнүн шайлоо алдындагы программасын жарыялайт, ошондой эле аны ѳзүнүн расмий сайтына жайгаштырат. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо алдындагы программасы жарыяланган басма сѳз басылмасынын кѳчүрмѳсү Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

         22. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнѳ чейин 75 календардык күндѳ шайлоочулардын тизмеси менен  таанышуунун зарылдыгы жѳнүндѳ, жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка жеткиликтүү ыкмалар аркылуу шайлоочулардын тизмесиндеги ѳзүнүн маалыматтарын тактоо тууралуу шайлоочуларга маалымдоого милдеттүү. Мамлекеттик телерадио уюумдар, республикалык бюджеттен каржыланган башка телерадио уюмдары жана санариптик  кѳрсѳтүүнүн социалдык пакетине кирген телерадио уюмдары ѳздѳрүн шайлоочулардын тизмесинен текшерүүнүн зарылдыгы жѳнүндѳ, добуш берүүгѳ катышуунун тартиби жѳнүндѳ, добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ, шайлоо кампаниясынын этаптары жана шайлоо процессинин  башка  маселелери тууралуу шайлоочуларды маалымдоо үчүн жетиштүү кѳлѳмдѳ Борбордук шайлоо комиссиясына акысыз эфирдик убакытты берүүгѳ милдеттүү.

         22-1. Көрсөтүлгөн, катталган талапкерлер жөнүндө, талапкердин жана саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын түшүшү жана чыгымдалышы, талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы финансылык отчеттору тууралуу шайлоочуларды маалымдоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ишке ашырылат.

         23. Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө участкалык шайлоо  комиссиялары шайлоочуларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башкача ыкма менен добуш берүү күнүнө 10 календардык күн калгандан кечиктирбестен кабарлоого милдеттүү.

         24. Добуш берүү үчүн үкѳккѳ салынган, шайлоо бюллетендеринин санына негизделген  добуш бергендердин саны жѳнүндѳ маалымат ар бир 2 саатта округдук шайлоо комиссиясына берилет, округдук шайлоо комиссиясынын системалык администратору алынган маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына киргизет жана автоматтык түрдѳ жарыялайт. Добуш берүү үчүн үкѳккѳ салынган, шайлоо бюллетендеринин санына негизделген добуш беришкен шайлоочулардын саны жѳнүндѳ акыркы маалымат шайлоо участкасы жабылары менен, бирок бюллетендери бар урналар ачылганга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына берилет.

         25. Шайлоочуларды жана шайлоонун башка катышуучуларын маалымдоо максатында ар бир шайлоо участогу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары, ошондой эле шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси 3 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылат жана участкалык шайлоо комиссиясынын кире беришиндеги такталарга  илинет.

Тиешелүү шайлоо округундагы  добуш берүүнү жыйынтыктары округдук шайлоо комиссиялары тарабынан чыгарылат жана шайлоонун жыйынтыктары тууралуу протоколдун чоңойтулган формасы жалпы элдин таанышуусу үчүн округдук шайлоо комиссиясы тарабынан белгилеген жерге илинип коюлат.

         26. Аймагында шайлоо комиссиясынын иш аракети жайылтылган ар бир шайлоо участогу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары, шайлоонун натыйжалары шайлоо округу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жана түздөн-түз төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколунда камтылган маалыматтардын көлөмүндө шайлоочуларга, саясий партиялардын өкүлдөрүнө, байкоочуларга, эл аралык байкоочуларга, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө алардын талабы боюнча таанышуу үчүн берилет.

Ар бир шайлоо участкасы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшүшүнѳ жараша Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына токтоосуз жайгаштырылат.

Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжалары жөнүндө жалпы маалыматтарды шайлоонун натыйжасы чыгарылгандан кийин бир сутканын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына жиберет.

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер, саясий партия, талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлер   алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы, бардык саясий партияларга каршы берилген добуштардын саны жѳнүндѳ маалыматтарды, алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган түздөн-түз төмөн турган шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорунда камтылган маалыматтарды кошуп алганда, расмий жарыялоо, шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.