«Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча Жумушчу топ жѳнүндѳ» Жобо

-

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2021-жылдын 15-сентябрындагы

№ 693 токтому менен бекитилген

 

«Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча
Жумушчу топ жѳнүндѳ»

Жобо

 

1-глава. Жумушчу топтун максаттары жана милдеттери

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) максаттарын жана милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана түзүү тартибин белгилейт.

2. Жумушчу топ шайлоолорду даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшү жѳнүндѳ шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдѳ талапкерлер, саясий партиялар үчүн бирдей жана акыйкат шарттарды түзүүнү камсыз кылуу максатында түзүлѳт.

3. Жумушчу топ ѳз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конситуциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ», «Жалпыга маалымдоо каражаттары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

 

2-глава. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы

 

4. Жумушчу топ Бобордук шайлоо комиссиясынын чечими менен түзүлѳт. Жумушчу топтун курамы Бобордук шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрүнүн, Бобордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, медиа-уюмдардын ѳкүлдѳрүнүн (жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар менен иштеген) жана ишке тартылган адистердин ичинен Бобордук шайлоо комиссиясынын тѳрагасынын буйругу менен бекитилет.

41. Округдук, аймактык шайлоо комиссияларынын жумушчу тобу тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан түзүлѳт. Мында жумушчу топтун курамы ушул Жобонун 4-пунктуна ылайык түзүлѳт.

5. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жөнгө салуу жаатындагы коомдук уюмдар Жумушчу топко мүчө болуу жөнүндө арыздарды шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 (он) календардык күндүн ичинде берүүгө укуктуу.

Медиа уюмдарынан келип түшкөн арыздар Жумушчу топ тарабынан каралып, кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы боюнча Жумушчу топ Жумушчу топтун курамына киргизүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына сунуш киргизет.

6. Жумушчу топ кеминде 7 (жети) мүчөдөн кем эмес, анын ичинде Жумушчу топтун жетекчисин, Жумушчу топтун орун басарын жана катчысын кошуп алган курамда түзүлѳт. Жумушчу топ анын мүчөлөрүнүн ичинен иш кагаздарын жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу катчыны дайындайт.

7. Жумушчу топтун курамын ѳзгѳртүү ушул Жобонун 4-пунктунда каралган Жумушчу топтун курамын бекитүү үчүн белгиленген тартипте ишке ашырылат.

 

3-глава. Жумушчу топтун иштѳѳ тартиби

 

8. Жумушчу топ тѳмѳндѳгүлѳрдү ишке ашырат:

- негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планына ылайык шайлоолорду даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшү жѳнүндѳ шайлоочуларды, талапкерлерди, саясий партияларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоону;

- маалыматтык материалдардын (теле- жана радио берүүлѳрдүн, теле- жана радиороликтердин, басылма продукциялардын) тематикасын иштеп чыгууну;

- негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планына ылайык маалыматтарды жана материалдарды жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет-басылмаларда жарыялоонунун зарылдыгы жѳнүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясына маалымдоону;

- шайлоолорду даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшү жѳнүндѳ шайлоочуларга жана башка шайлоонун катышуучуларына маалымдоо жана шайлоо мыйзамдарынын нормаларын түшүндүрүү боюнча Борблордук шайлоо комиссиясынын иш-чараларына катышууну;

- шайлоо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын телерадиоберүү уюмдары жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалар тарабынан талапкерлерге, саясий партияларга эфирдик убакытты, басылма аянттарын берүүгө даяр экендиктери, ошондой эле аларды төлөөнүн көлөмдөрү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтык материалдарды жана билдирмелерди топтоону жана системага салууну;

- талапкерлер, саясий партиялар, же алардын ыйгарым укуктуу ѳкүлдѳрү тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына берилген басма же башка үгүт материалдарынын же алардын көчүрмөлөрүнүн нускаларын эсепке алууну;

- коммерциялык эмес уюмдар беришкен Президентти, Жогорку Кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ байланышкан маалыматтык басылма жана аудиоматериалдарды кароону;

- шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоолордун натыйжаларын жарыялоого тийиштүү маселелерди кароону;

- шайлоо кампаниялары мезгилинде талапкерлер, саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалары жана башка адамдар тарабынан жол берилген шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнү жөнгө салуучу шайлоо жөнүндө колдонуудагы мыйзамдарды бузууларга мониторинг жүргүзүүнү;

- тийиштүү корутундуларды (чечимдерди) даярдоону жана кабыл алууну жана чечимдердин долбоорлорун Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизүүнү;

- шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнү маалымдоо маселелери, анын тариби жана шарттары боюнча тѳмѳн турган шайлоо комиссияларына, талапкерлерге, саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларына, интернет-басылмаларга, анын ичинде маалымат агентигинин жетекчилерине, башка кызыкдар уюмдарга жана адмдарга консультативдик жана усулдук жардамдарды берүүнү;

- Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын маалымат бѳлүмү иштеп чыккан маалымат материалдары боюнча медиа эксперттеринен, жумушчу топтун мүчѳлѳрүнѳн бааларды жана сунуштамаларды алууну;

- тийиштүү аймактарда шайлоочуларга маалымдоо жүргүзүүдѳ тѳмѳн турган шайлоо комиссияларына кѳмѳктѳшүүнү, усулдук жана башка жардамдарды кѳрсѳтүүнү;

81. Жумушчу топ тѳмѳн турган шайлоо комиссияларынан, тийиштүү органдардан, уюмдардан, алардын кызмат адамдарынан даттанууларды жана кайрылууларды кароо үчүн маалыматтарды жана материалдарды ѳз алдынча суратып алууга укуктуу.

9. Жумушчу топтун отурумун Жумушчу топтун жетекчиси чакырат, Жумушчу топтун жетекчиси жок болуп калган учурда Жумушчу топтун жетекчисинин орун басары чакырууга жана зарылдыкка жараша жумушчу топтун жыйынын алып барууга укуктуу. Жумушчу топтун отуруму коллегиалдуу жана ачык жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун отуруму, эгерде анда Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынын жарымынан көбү катышып отурса, укук ченемдүү болуп саналат.

Жумушчу топтун отуруму анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топтун отурумдарына Жумушчу топтун мүчөлөрү болуп саналышпаган Борбордук шайлоо комиссиясынын, округдук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышып отурууга жана өз пикирлерин билдирүүгө укуктуу. Жумушчу топтун отурумуна Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ѳкүлдѳрү, адистер, эксперттер жана башка кызыкдар адамдар чакырылышы мүмкүн. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын башка жумушчу топтору менен биргеликте жыйынын ѳткѳрүүгѳ укуктуу.

10. Жумушчу топ шайлоочуларды маалымдоонун жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоону камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенет.

101. Шайлоо комиссиясына келип түшкѳн арыздар (даттануулар, билдирүүлѳр, материалдар) алдын ала Жумушчу топ тарабынан каралат.

Жумушчу топ ѳзүнүн жыйынында келип түшкѳн арыздын (даттануунун, билдирүүнүн, материалдардын) предметин белгилейт жана тѳмѳндѳгү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) шайлоо мыйзамдарында каралган бузуулардын белгилерин аныктоодо шайлоо мыйзамдарында каралган тартипте жалпы тартипте арызды кароо жѳнүндѳ чечим кабыл алат;

2) шайлоо кампаниясы мезгилинде шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн тартибин жѳнгѳ салган колдонуудагы мыйзамдар талапкерлер, саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет басылмалар жана шайлоо процессинин башка субъекттери тарабынан жол берилген, мониторингдин натыйжасы боюнча бузуулардын белгилери аныкталганда – Кыргыз Республикасында референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун кароосуна жѳнѳтүү жѳнүндѳ корутунду даярдайт жана чечим кабыл алат;

3) административдик укук бузуулар жѳнүндѳ же жазык мыйзамдарында каралган бузуулардын белгилери белгилүү болгондо, арыздарды (даттанууларды, билдирүүлѳрдү, материалдарды) ыйгарым укуктуу органдын кароосуна жѳнѳтүү жана мыйзамдарга ылайык чечүү жѳнүндѳ чечим кабыл алат.

4-глава. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары

 

11. Жумушчу топтун отурумдарында маселени кароонун натыйжалары боюнча Жумушчу топтун чечими кабыл алынат. Жумушчу топтун чечимдери сунуш мүнөзүндө болот.

Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун отурумунда ачык добуш берүү аркылуу катышып отурган мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

12. Жумушчу топтун отуруму Жумушчу топтун катчысы тарабынан протоколдоштурулат, протокол жол-жоболоштурулат жана ага Жумушчу топтун жетекчиси (отурумга тѳрагалык кылган адам), ал жок болгон учурда жетекчинин орун басары жана Жумушчу топтун катчысы кол коет.

Жумушчу топтун чечиминин тийиштүү долбоору же башка документтери Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизилет.

121. Жумушчу топтун мүчѳсү, эгерде Жумушчу топтун кароосунун предмети шайлоо процессинин субъекттисинин аракеттери (аркетсиздиги) болуп саналса, анын аракеттери жеке түрдѳ тике же кыйыр Жумушчу топтун ошол мүчѳсүнѳ тийиштиги бар болсо, ал талкуулоого жана добуш берүүгѳ катышпайт.

13. Жумушчу топтун документтери Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген тартипте сакталууга ѳткѳрүлүп берилет.