Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстен үзүндү

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстен үзүндү

ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮК

II БӨЛҮМ

7-глава
Жарандардын укуктарына жана эркиндиктерине шек келтирген администрациялык укук бузуулар

49-статья. Шайлоо комиссиясынын мыйзамдуу талаптарын аткарбоо

Кызмат адамы тарабынан шайлоо комиссиясынын иши үчүн зарыл маалыматтарды же материалдарды ага бербөө, ошого тете эле комиссия өз ыйгарым укуктарынын чектеринде кабыл алган чечимди аткарбоо -

эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалган ошол эле аракеттер, -

ээлеген кызмат ордунан четтетүүгө алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

50-статья. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн, Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин, депутаттыкка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчылыгына талапкерлердин, талапкердин ишенимдүү адамынын, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, байкоочунун, эл аралык байкоочунун укуктарын бузуу

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн, Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин, депутаттыкка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчылыгына талапкерлердин, талапкердин ишенимдүү адамынын, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, байкоочунун, эл аралык байкоочунун укуктарын бузуу, -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 20 өлчөмүнө чейинки администрациялык айып салууга же үч суткага чейин администрациялык камоого, ал эми кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн 100 өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга же үч суткага чейин администрациялык камоого алып келет.

(КР 2004-жылдын 23-декабрындагы N 194, 2013-жылдын 10-январындагы N 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

51-статья. Шайлоого катышуу үчүн өргүү берүүдөн баш тартуу

Администрациянын (жумуш берүүчүнүн) депутаттыкка же башка шайлануучу кызматка талапкер болуп катталган адамга, талапкердин ишенимдүү адамына же болбосо шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө мамлекеттик бийлик органдарына же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого даярданууга жана өткөрүүгө катышуу үчүн мыйзамда каралган өргүү берүүдөн баш тартышы -

кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

52-статья. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузуу

Шайлоочу, байкоочу, талапкер жана анын өкүлдөрү тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдында үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн он бештен жыйырмага чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ошол эле аракеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан жасалышы -

беш жүз эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалган ошол эле аракеттер -

шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланганга чейинки мезгилге жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтото турууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

53-статья. Талапкер жөнүндө жалган маалыматтарды атайылап жайылтуу

Шайлоонун жыйынтыгына таасир кылуу максатында депутаттыкка же башка шайлануучу кызматка талапкер жөнүндө жарыялоо аркылуу же болбосо башка ыкма менен жалган маалыматтарды атайылап жайылтуу -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон жыйырма, кызмат адамдарына сексенден жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

53-1-статья. Талапкерлердин ар-намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү маалыматтарды тараткан теле- жана радиопрограммаларды алып берүү

Шайлоо дайындалган мезгилден тартып шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейин талапкерлердин, саясий партиялардын ар-намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү маалыматтарды тараткан теле- жана радиопрограммаларды алып берүү -

бир миң эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттердин администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин кайталанып жасалышы -

шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейинки мезгилге жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтото турууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

54-статья. Үгүттөөнү ага тыюу салынган мезгилде жүргүзүү

Шайлоо же референдумга байланыштуу үгүт жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган мезгилде жүргүзүү -

эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон жыйырма өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 16-июлундагы N 115 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

55-статья. Дарексиз (анонимдүү) үгүттөөчү материалдарды даярдоо же жайылтуу

Мамлекеттик бийлик органдарына же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого, же болбосо референдумга даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде аларды чыгарууга жооптуу болгон уюмдар жана адамдар жөнүндө маалыматты камтыбаган үгүттөөчү басылма материалдарды даярдоо же жайылтуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон жыйырма өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

56-статья. Үгүттөөчү материалдарды атайылап жок кылуу же зыянга учуратуу

Үгүт жүргүзүү өнөктүгүнүн мезгилинде имараттын, курулуштун же башка объектилердин менчиктөөчүсүнүн же ээсинин макулдугу менен аларга илинип коюлган аудиовизуалдык материалдарды, ошондой эле депутаттыкка же башка шайлануучу кызматка талапкердин сүрөтүн, анын өмүр баяны жазылган плакатты же болбосо башка үгүттөөчү басылма материалдарды атайылап жок кылуу, зыянга учуратуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен жыйырма өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

57-статья. Добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендерин жарандарга мыйзамсыз берүү

Шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы, мүчөсү тарабынан шайлоо бюллетенинин жаранга башка адам үчүн добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берүү максатында берилиши, -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга же болбосо кырк саатка коомдук иштерге тартууга алып келет.

Шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп саналбаган жаран же кызмат адамы тарабынан ошол эле жосун жасалса, -

жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына - жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2004-жылдын 23-декабрындагы N 194, 2012-жылдын 1-мартындагы N 10, 2013-жылдын 10-январындагы N 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

57-1-берене. Шайлоо бюллетендерин мыйзамсыз алып чыгуу, көчүрмөлөө, таркатуу

Басмаканалардын, шайлоо комиссияларынын имарат-жайынан шайлоо бюллетендерин мыйзамсыз алып чыгуу, ошондой эле бюллетендерди көчүрмөлөө -

жарандарга бештен жыйырмага чейин, кызмат адамдарына жыйырмадан отузга чейин эсептик көрсөткүч өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2009-жылдын 23-январындагы N 20 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

58-статья. Добуш берүүнүн жыйынтыктары же шайлоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтарды бербөө же жарыялабоо

Шайлоо (референдум) өткөрүү боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды Кыргыз Республикасынын жаранына же чет өлкөлүк (эл аралык) байкоочуга таанышып чыгуу үчүн бербөөсү -

эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен он өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракеттердин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан жасалышы -

эсептешүү көрсөткүчүнүн он бештен жыйырма өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасы тарабынан жасалышы, ошого тете анын шайлоонун (референдумдун) натыйжалары жөнүндө маалыматтарды жарыялоо мөөнөттөрүн бузушу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

58-1-статья. Шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө катышкан адамдарга добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдун көчүрмөсүн бербөө

Шайлоо комиссиясынын катчысынын шайлоочулардын добуштарын эсептөөгө катышкан адамга добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдун көчүрмөсүн бербөөсү -

эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен он өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

58-2-статья. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий интернет-сайтка маалыматтарды жайгаштырбоосу

Борбордук шайлоо комиссиясынын жооптуу адамы тарабынан бардык шайлоо участкалары боюнча шайлоочулардын тизмелери жөнүндө, талапкердин, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялардын атайын эсебинде турган шайлоо алдындагы үгүттөөнү каржылоо үчүн каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды расмий интернет-сайтта жайгаштырбоосу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

58-3-статья. Шайлоо комиссияларынын арызга (даттанууга) жооп бербөөсү же аны кароонун мөөнөтүн бузуусу

Шайлоону даярдоонун жүрүшүндө же болбосо добуш берүү күнү участкалык же аймактык шайлоо комиссияларынын төрагасынын, мүчөлөрүнүн, катчысынын арызга (даттанууга) жооп бербөөсү же аны кароонун мөөнөтүн бузуусу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн он бештен жыйырма өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасы, мүчөлөрү тарабынан жасалган, ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган ошол эле аракет -

эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2017-жылдын 20-февралындагы N 26 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

59-статья. Жарандардын шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө, шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө жана шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга укугун чектөө

Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө (шайлоо (референдум) күнү үгүт жүргүзүүнү кошпогондо) тоскоолдук кылуу, ошондой эле жарандардын шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө, шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга укугун бузуу же шайлоо дареги боюнча добуш берүү жөнүндө арызды кароонун мыйзамда белгиленген мөөнөттөрүн бузуу же арызды четке кагуунун себеби туурасында жүйөлүү жооп берүүдөн баш тартуу, ошого тете эле добуш берүүнүн жашыруундуулугун бузуу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2012-жылдын 1-мартындагы N 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

60-статья. Шайлоо (референдум) өткөрүү боюнча шайлоо комиссиясынын төрагасынын бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы туурасында отчетту жарыялабоосу

Шайлоо (референдум) өткөрүү боюнча шайлоо комиссиясынын төрагасын шайлоону (референдумду) даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы туурасында отчетту жарыялабоосу -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.